ลานธรรมเสวนา: กระทู้ช่วยเหลือ

เข้าไปดูเนื้อหา

กระทู้ช่วยเหลือ: กลุ่มสมาชิกในลานธรรมเสวนา


สมาชิกลานธรรมถาวร มีสิทธิดังต่อไปนี้
• แสดงความคิดเห็นได้ไม่เกิน 20 ความเห็นภายใน 24 ชั่วโมง (ซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแสดงความเห็นด้วย)
• แก้ไขคำตอบได้ภายใน 30 นาที
• ส่งข้อความส่วนตัวถึงสมาชิกและผู้ดูแลได้
• สามารถเก็บข้อความส่วนตัวได้ไม่เกิน 500 ข้อความ

สมาชิกลานธรรมทั่วไป (จากลานธรรมเก่า)
ซึ่งจะมีสิทธิเสมือนกับสมาชิกที่รอยืนยันทางอีเมล์ในลานธรรมใหม่ (ในลานธรรมใหม่ได้ยกเลิกสถานภาพสมาชิกทั่วไปแล้ว) เนื่องจากท่านยังไม่ได้ส่งไฟล์รูปบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมกับชื่อและนามสกุลจริงของท่าน เพื่อรักษามาตรฐานเดียวกันในการปรับสมาชิกลานธรรมถาวร ไม่ว่าสมาชิกเก่าหรือใหม่ จึงขอให้สมาชิกลานธรรมทั่วไป กรุณาปฏิบัติตามวิธีการเช่นเดียวกันตามที่ระบุไว้ในข้อ 3 ข้างต้น ใช้ชื่อ log in เดิมที่มีอยู่แล้วโดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ ย่อมสามารถดำเนินการตามข้อ 3 ข้างต้นได้ทันที

สมาชิกอยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์ หรือ “อ่านอย่างเดียว”
สถานภาพนี้จะใช้กับสมาชิกที่กระทำผิดกฏระเบียบและได้รับคำเตือนจากผู้ดูแลอย่างน้อยหนึ่งครั้ง (หรือในกรณีที่ผู้ดูแลเห็นว่ากระทำผิดร้ายแรง อาจจะไม่ให้คำเตือนใด ๆ ก่อนก็ได้) ในระหว่างการภาคทัณฑ์นั้น หากสมาชิกดังกล่าวกระทำผิดกฏระเบียบอีกก็จะถูกปรับโทษตามความเหมาะสม ทั้งนี้ หากสมาชิกที่อยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์ดังกล่าวมิได้กระทำความผิดใด ๆ เพิ่มเติมภายในระยะเวลาที่กำหนด (30 วัน) ผู้ดูแลก็จะปรับสถานะสมาชิกให้กลับไปเป็นสถานะปกติแบบเดิมต่อไป

ในระหว่างที่สมาชิกอยู่ระหว่างการภาคทัณฑ์นั้น
• ไม่สามารถตั้งกระทู้ได้
• ไม่สามารถแสดงความเห็นได้
• ไม่อนุญาตให้ฝากสมาชิกอื่นมาโพสต์ข้อความหรือสิ่งใดๆ แทน
• ไม่สามารถใช้ระบบส่งข้อความส่วนตัวได้ ยกเว้นส่งถึงผู้ดูแลลานธรรมเสวนา
ผู้ดูแลลานธรรม
ทำหน้าที่บริหารจัดการกระทู้และความเห็นของสมาชิกทั้งหมดให้เป็นตามระเบียบข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งยังทำหน้าที่ แนะนำ ตักเตือน ปรับโทษ ตามระเบียบข้อบังคับเพื่อให้เกิดความสงบเรียบร้อยในการสนทนาธรรม

เจ้าหน้าที่ระบบ

ทำหน้าที่ดูแลระบบและเครื่องแม่ข่ายที่ให้บริการ ปรับปรุงเว็บ รวมไปถึงการคิดค้นและพัฒนา software ของเว็บลานธรรมเสวนาให้ทำงานเป็นปกติเพื่อบริการสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยผู้ดูแลลานธรรมในเรื่องการบริหารจัดการทั่วไป