ลานธรรมเสวนา: วงกลม - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

วงกลม - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 0 คะแนน 0
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
99(0.02 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (4 ตอบ)
วันที่สมัคร
07/07/2005
คนเข้าดูข้อมูล
3706
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ 23/08/2010 18:34
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   วงกลม ยังไม่ใส่สถานภาพ

แนะนำตัว

สมาชิกชื่อนี้ยังไม่ได้จัดการระบบข้อมูลและยังไม่มีลายเซ็น

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบไม่มาก
อายุ
ไม่บอกอายุ
วันเกิด
ไม่บอกวันเกิด
เพศ:
สิ่งที่สนใจ:
รู้ตัวแล้วว่ารู้น้อย ปฏิบัติน้อย อยากให้ท่านผู้รู้แนะนำ สั่งสอน<br><br>ยอมรับเงื่อนไขที่จะใช้กระดานด้วยหลักสนทนาธรรม http://larndham.net/index.php?s=4eebe9f6f720c9306ae9491238868047&amp;act=Reg&amp;CODE=00<br><br>กาเลน ธมฺมสากจฺฉา แปลว่า สนทนาธรรมตามกาล หมายความว่า ตามที่เห็นสมควร <br>คือตามที่นักปราชญ์ได้จัดไว้ และตามที่พุทธบริษัทได้พากันกำหนดขึ้น <br>เช่นกาลเป็นที่ฟังธรรม กาลเป็นที่สนทนาธรรม กาลเป็นที่แสดงธรรม และกาลเป็นที่ปฏิบัติธรรม <br><br>ธรรม ในที่นี้ ได้แก่ พระวินัย พระสูตร พระอภิธรรม อรรถกถา ฎีกา ชาดก <br>ย่อให้สั้น ได้แก่ สัทธรรม 3 คือ ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ <br><br>การสนทนาธรรม ได้แก่ การซักถามธรรมะ กันและกัน เพื่อให้เกิดปัญญา <br>เพื่อให้ใจเบิกบาน เพื่อให้ใจไม่หดหู่ เพื่อให้เกิดบุญกุศลแก่ตนและคนอื่น <br><br>การสนทนาธรรม นั้น มีอยู่ ๕ อย่าง คือ <br>๑. อทิฏฺฐโชตนสากจฺฉา สนทนาธรรมกันเพื่อให้เกิดความรู้ในธรรมที่ตนยังไม่รู้ <br>๒. ทิฏฺฐํสนฺทนสากจฺฉา สนทนาธรรมกันเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งในธรรมที่ตนทราบแล้วแต่ยังไม่แจ่มแจ้งดี และเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่คนอื่นด้วย <br>๓. วิมติจฺเฉทนสากจฺฉา สนทนาธรรมเพื่อแก้ข้อข้องใจสงสัยของตนและคนอื่น <br>๔. อนุมติสากจฺฉา สนทนาธรรมเพื่อสอบสวนหาความจริง เช่น สามีของนางภิกษุณี ชื่อ ธรรมทินนา เป็นตัวอย่าง <br>๕. กเถตุกมฺยตาสากจฺฉา สนทนาธรรมโดยตั้งคำถามเองแล้วตอบเอง เพื่อให้เกิดมหากุศลแก่ตนและคนอื่น เพื่อให้ธรรมเป็นทาน <br><br><br><br>กถาวัตถุ ๑๐ (เรื่องที่ควรพูด) <br><br> ๑. เรื่องที่ชักนำ ให้มักน้อย ปรารถนาน้อย (อัปปิจฉกถา) <br> ๒. เรื่องที่ชักนำ ให้สันโดษ ยินดีในปัจจัยตามมีตามได้ (สันตุฏฐิกถา) <br> ๓. เรื่องที่ชักนำ ให้สงัดจากกิเลส สงัดกาย สงัดใจ (ปริเวกกถา) <br> ๔. เรื่องที่ชักนำ ไม่ให้คลุกคลีกับกิเลส ไม่ให้คลุกคลีเป็นหมู่ (อสังสัคคกถา) <br> ๕. เรื่องที่ชักนำ ให้ปรารภความเพียร (วิริยารัมภกถา) <br> ๖. เรื่องที่ชักนำ ให้บริสุทธิ์ในศีล (สีลกถา) <br> ๗. เรื่องที่ชักนำ ให้จิตตั้งมั่นในสมาธิ ให้ทำใจให้สงบ (สมาธิกถา) <br> ๘. เรื่องที่ชักนำ ให้เกิดปัญญา (ปัญญากถา) <br> ๙. เรื่องที่ชักนำ ให้ทำใจให้พ้นจากกิเลสเครื่องเศร้าหมอง (วิมุติกถา) <br> ๑๐. เรื่องที่ชักนำ ให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากกิเลส (วิมุตติญาณทัสสนกถา) <br><br>ที่มา พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๔ บรรทัดที่ ๓๐๓๖ - ๓๐๖๔. หน้าที่ ๑๓๐ - ๑๓๑.<br>http://84000.org/tipitaka/read/v.php?B=24&amp;A=3036&amp;Z=3064&amp;pagebreak=0

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์