ลานธรรมเสวนา: sssboun - ประวัติ

เข้าไปดูเนื้อหา

sssboun - ประวัติ ข้อมูลส่วนตัว ให้คะแนนผู้ใช้ -----

คะแนนความเห็น 8 บวก 1
กลุ่ม
สมาชิกลานธรรมถาวร
ตอบกระทู้รวม
3867(1.07 ต่อวัน)
ตอบมากที่สุดใน
ชีวิตกับธรรมะ (1950 ตอบ)
วันที่สมัคร
16/05/2007
คนเข้าดูข้อมูล
46426
เข้าใช้ล่าสุด
ผู้ใช้ออฟไลน์ วันนี้, 09:01 น.
สถานะ
ออฟไลน์
ไอคอน   sssboun ยังไม่ใส่สถานภาพ

กระทู้ที่ตั้ง

 1. โลกหน้า ชาติหน้ามีไหมหนอ?

  ตอบ: 31 Jan 2017

  :09:
  ใครที่ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้า ชาติ บาปบุญ คุณโทษ นรก สวรรศ์มีลองอ่านนี้ดูสิครับ
  ทิฐิของท้าวปายาสิ

  [๓๐๑] ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้
  สมัยหนึ่ง ท่านพระกุมารกัสสปเที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วย ภิกษุสงฆ์หมู่
  ใหญ่ประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครแห่งชาวโกศลชื่อเสตัพยะ ได้ยิน ว่า สมัยนั้น ท่านพระกุมาร
  กัสสปอยู่ ณ ป่าไม้สีเสียดด้านเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ ฯ

  ก็สมัยนั้น เจ้าปายาสิครองเสตัพยนครซึ่งคับคั่งด้วยประชาชน และหมู่ สัตว์ สมบูรณ์
  ด้วยหญ้า ด้วยไม้ ด้วยน้ำ สมบูรณ์ด้วยธัญญาหาร ซึ่งเป็นราช สมบัติอันพระเจ้าปเสนทิโกศล
  พระราชทานปูนบำเหน็จให้เป็นส่วนพรหมไทย สมัย นั้น ทิฐิอันลามกเห็นปานนี้บังเกิดแก่เจ้า

  ปายาสิว่า แม้เพราะเหตุนี้ โลกหน้าไม่มี เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดี
  ทำชั่วไม่มี ฯ

  พราหมณ์และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ได้ทราบข่าวว่า ท่านพระกุมาร กัสสปสาวก
  ของพระสมณโคดม เที่ยวจาริกไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุ สงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐

  รูป ลุถึงนครเสตัพยะแล้ว อยู่ ณ ป่าไม้สีเสียด ด้านเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ
  เกียรติศัพท์อันงามของท่านกุมาร กัสสปองค์นั้นขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า เป็นบัณฑิต เฉียบแหลม

  มีปัญญา เป็นพหูสูต มีถ้อยคำอันวิจิตร มีปฏิภาณดี เป็นทั้งพุทธบุคคล เป็นทั้งพระอรหันต์
  ก็การได้ เห็นพระอรหันต์ทั้งหลายเห็นปานนั้น ย่อมเป็นการดีแล ดังนี้ ครั้งนั้นพราหมณ์ และ

  คฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะเป็นหมู่ๆ บ่ายหน้าทางทิศอุดรไปยังป่าไม้
  สีเสียด ฯ

  [๓๐๒] สมัยนั้น เจ้าปายาสิ ทรงพักผ่อนกลางวันอยู่ ณ ปราสาทชั้น บน ได้เห็น
  พราหมณ์และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากันออกจากนครเสตัพยะ เป็นหมู่ๆ บ่ายหน้าไปทาง
  ทิศอุดร จึงเรียกนายนักการมาถามว่า พ่อนักการ พราหมณ์และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ พากัน
  ออกจากนครเสตัพยะเป็นหมู่ๆ บ่าย หน้าทางทิศอุดรไปยังป่าไม้สีเสียดทำไมกัน ฯ

  น. มีเรื่องอยู่พระองค์ พระสมณกุมารกัสสป สาวกของพระสมณโคดม เที่ยวจาริก
  ไปในโกศลชนบท พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ ประมาณ ๕๐๐ รูป ลุถึงนครเสตัพยะแล้ว อยู่
  ณ ป่าไม้สีเสียดด้านเหนือนครเสตัพยะ เขตนครเสตัพยะ เกียรติศัพท์อันงามของท่านกุมารกัสสป

  องค์นั้น ขจรไปแล้วอย่างนี้ว่า เป็น บัณฑิต เฉียบแหลม มีปัญญา เป็นพหูสูต มีถ้อยคำอัน
  วิจิตร มีปฏิภาณดี เป็น ทั้งพุทธบุคคล เป็นทั้งพระอรหันต์ พราหมณ์และคฤหบดีเหล่านั้นพา
  กันเข้าไปหา เพื่อดูท่านกุมารกัสสปองค์นั้น ฯ

  ป. ถ้าเช่นนั้น ท่านจงเข้าไปหาพราหมณ์และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ บอกเขาอย่างนี้
  ว่า ท่านทั้งหลาย เจ้าปายาสิสั่งว่า ขอให้ท่านทั้งหลายจงรอก่อน เจ้าปายาสิจะเข้าไปหาพระสมณ

  กุมารกัสสปด้วย เมื่อก่อน พระกุมารกัสสปได้ยังพราหมณ์และคฤหบดีชาวนครเสตัพยะ ผู้เขลา
  ไม่เฉียบแหลม ให้เข้าใจว่า แม้เพราะเหตุนี้ โลกหน้ามีอยู่ เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีอยู่ ผลวิบาก

  ของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่ พ่อนักการ ความจริงโลกหน้าไม่มี เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นไม่มี ผล
  วิบากของกรรมที่สัตว์ทำดี ทำชั่วไม่มี ฯ

  :82:
 2. นานาสาระกับชีวิตประจำวันครับ

  ตอบ: 24 Nov 2016

  :09:

  ก่อนอื่นต้องขออภัย ต่อผู้อ่านหากมีข้อความใดล่วงเกินไปบ้างก็ต้องขออภัยทุกท่านเจตนาที่ตั้งกระทู้นี้ขึ้นมาเพื่อประโหยดแด่คนหมู่มากครับ หากแล้วแล้วสิ่งใดไม่ควรก็ให้วาง
  หากสิ่งใดข้อความใดมีปะโหยดก็นำไปใช้ครับ.

  จากประสบการณ์ เพราะความห่วงใยต่อเพื่อร่วมเกิด แก่ เจ็บ ตาย จากเหตุการณ์รถติดที่นครหลวงเวียงจันร์ หรือที่กรุงเทพ หรือที่ไหนๆในโลกย่อมก่อความเสียหายอย่างมหาศาลได้เช่นกัน ผมก็เลยคิดอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหารถติดนี้ มีสาเหตุที่สำคัญมาจากอะไร ผลเสียมีอะไรบ้าง แล้วเราจะแก้ไขยังดี.

  *สาเหตุของรถติด อันดับแรกคือ1.ผู้คนใช้รถใช้ถนนแบบฟุ่มเฟี่อย 2.ออกเวลาตรงกันไปทางเดียวกัน 3.จำนวนพลเมืองมากขึ้น 4.รถนำเข้ามากเกินไป 5.เมื่อพลเมืองมากเส้นทางก็เล็กลงอย่างเห็นได้ชัด และอื่นๆๆๆ

  ส่วนตัวผมจะขอยกและอธิบายข้อแรกเท่านั้นครับ หลายครั้งตอนเช้าผมจะสังเกตดูรถยนต์ที่วิ่งกันบนถนนส่วนใหญ่แล้วคนละคัน คนนึงใช้เนื้อที่บนถนนไปตั้งกว้าง 1.2ม x ยาว2ม อาจเล็กกว่านี้แหละใหญ่กว่านี้นะครับผมแค่ประมาณ ถ้าไปพร้อมกัน 4-5 คนก็เต็มหนทางแล้วครับ แล้วที่สำคัญรถมอไชค์จะต้องวิ่งบนทางเดินเท้าครับ.

  แล้วจะมาต่อนะครับ หากท่านได้มีความคิดเห็นก็เชิญได้ครับเพื่อปะโหยดแด่คนส่วนมากครับ :09:
 3. เรียนผู้ใจบุญทังหลายครับ

  ตอบ: 29 Oct 2016

  คือผม ชื่อบุญมีครับ เป็นคนลาวตอนนี้กำลังอ่านหนังสือ พระไตรปิฏดฉบับภาษาไทย์อยู่ครับเล่ม 11 จะจบแล้วครับ แต่อ่านหนังสือไทย์บางคำยังไม่ตก ลบกวนผู้มีจิตเมตช่วยส่งเป็นไฟล์ไปตามที่อยู่อีเมลนี้ sssbounsss@gmail.com หรือเมลบอกที่อยู่ของไฟล์ฝากไว้ให้ก็ได้ครับแล้วผมจะเข้าไป

  โหลดมาติดตั้งเองครับ กราบขอบพระคุณล่วงหน้าในกรุณาที่มีเมตตาจิต แด่ผมครับ ขอผลบุญที่ข้าพะเจ้าเคยกระทำมาตั้งแต่อดึตชาติจนถึงปัจจุขณนี้ มีการให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวณา จงบังเกิดแด่ผู้มีจิตเมตตาได้ด้วยเทอญ :09: ถ้าหากใครอ่านภาษาลาวได้ก็ลองแวะไปอ่านที่เฟสผมได้ที่ ชื่อ บุญมี สีวิไล ลองค้นหาดูนะคับ
 4. พระไตรปิฎก

  ตอบ: 14 Feb 2016

  อยากเรียนถามว่าสมาชิกในลานธรรมนี้ว่าควรจะหาอ่านหนังสือพระไตรปิฎกจากเว็บไหนที่ดีและน่าเชื่อถือที่สุดครับขอแบบภาษาไทย์ล้วนๆนะคับเพราะผมไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับบาลีหรือภาษาอื่นเลย

  * เริ่มต้นอ่านอีกครั้งแบบจริงจังปีนี้และตั้งใจว่าอ่านให้จบ พึงอ่านได้ยังไม่ถึงเดือนเล่มแรกได้ 331 หน้าเมื่อวานนี้เอง โดยการอ่านของผมจะเป็นแบบพยายามอ่านให้หมดทุกตัว อ่านแบบออกเสียง แม้ข้อความนั้นจะช้ำกันบ่อยครั้ง อ่านผ่านๆมาก็มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจสำนวนแต่ก็ขอผ่านไปก่อนเพราะไม่มีใครที่จะให้ถามบางทีก็พิพม์ถามจาก google เช่นคำว่า ถูกปลงเทริด และอื่น

  * อ่านแล้วได้ความรู้เกี่ยวกับชีวิตมากขึ้น พร้อมทั้งได้ความคิดดีๆอย่างเช่นเรื่องการขอของคนอื่นบ่อยๆ ผมก็แว็บคิดออกเอามาประยุตใช้กับการไล่หนูในบ้านด้วยการกล่าวว่า "หนูท่านผู้เจริญทั้ง ข้าพระเจ้าขออาหารที่เป็นรสเลิศของพวกท่านด้วยเถิด" กล่าวเช่นนี้ 3 ครั้ง เมื่อพบเห็นหรือได้ยินเสียงหนูร้องหรือไม่เห็นไม่ได้ยินก็ตาม กล่าวทุกวันๆ 2 - 3 เวลาก็แล้วแต่สะดวก ลองไปทำกันดูนะคับ ผมก็เพิ่งจะทดลองได้วันสองวันเอง

  :09: :09: :09:
 5. เช้านี้นั่งสมาธิได้นานที่สุดในชีวิตนีแต่ความอดทนก็ยังไม่เพียงพอ

  ตอบ: 12 Feb 2016

  ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากความเจ็บปวด ปวดมากๆ คือผมนั่งท่าเดียวตลอดโดยไม่เปลี่ยน เกือบจะท้ออยู่หลายหน พอความเจ็บปวดมากะทบ ปกติผมนั่งได้นานสุดๆก็ได้แค่ชั่วโมงกว่านิดๆ แต่วันนี้ตั้งใจสุดขีตได้แค่เท่านี้เอง การนั่งของผมนั้นไม่เคยหลับใน มีสติรู้ตัวอยู่ตลอดเวลา เมื่อเช้าที่ผ่านมาหลังจากผมนั่งสมาธิได้ชั่วโมงกว่าๆ ผมก็นอนสมาธิต่อ มีความรู้เหมือนออกไปนอกจักกะวาร เห็นตัวเองลอยผ่านเมกและเที่ยวไปในที่ต่าง มีบางขณผมก็ได้ยินเสียงภรรยาของผมนอนพลิกตัวอยู่ ผมท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ พอรู้สึกตัวอีกทีเวลาช่างผ่านไปเกือบ 40 นาทีเลยครับเป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่พบเจอในชีวิตเลยเอามาเล่าใส่กันฟังครับ ขอประสบการณ์ในการปฏิบัติดีของเพื่อนด้วยนะครับ ใครมีช่วยเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นกำลังใจครับ :09: :09: :09: เกือบ 2 ชั่วโมง โอกาสหน้าจะพยายามให้มากกว่านี้ให้ได้ครับ

รายละเอียดของฉัน

ชื่อเล่น:
ตอบ 3000+
อายุ
43 ปี
วันเกิด
ธันวาคม 24, 1973
เพศ:
ที่อยู่:
บ้านโพนพะเนา เมืองไชเสดถา กำแพงนะครเวียงจัน
สิ่งที่สนใจ:
เรียนรู้ธรรมะ ปฏิบัติ และ เผยแผ่ จากลาวครับ

รายละเอียดวิธีติดต่อ

อีเมลล์
กดที่นี่เพื่ออีเมล์

ความเห็น

sssboun ยังไม่มีใครแสดงความเห็นเลย คุณจะฝากคำทักทายไว้ไหมครับ