ลานธรรมเสวนา: ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายสอนภาวนาเรียนรู้กายใจ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ขอเชิญร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายสอนภาวนาเรียนรู้กายใจ ถวายผ้าป่าใน วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 13/11/2016 - 11:39

ชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ ขอเรียนเชิญญาติธรรมท่านที่สนใจ
ร่วมทำบุญทอดผ้าป่า เพื่อสนับสนุนการจัดค่ายปฏิบัติภาวนาเรียนรู้กายใจ
และทำนุบำรุงอาคารสถานที่ ณ สวนธรรมธาราศัย อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
โดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล จะเป็นผู้รับถวายผ้าป่า


ญาติธรรมท่านที่สนใจสามารถร่วมทำบุญทอดผ้าป่าได้ที่บัญชีธนาคาร
ชื่อบัญชี นางพจนา ทรัพย์สมาน และนางปราณี ศิริวิริยะกุล และนางชญาณัฒ ธิเนตร
ธนาคารกรุงเทพ สาขา บิ๊กซี นครสวรรค์
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 627-0-34831-8


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


หมายเหตุ
ชมรมเรียนรู้กายใจนครสวรรค์ ได้จัดค่ายเรียนรู้กายใจ สอนการเจริญสติตามหลักสติปัฏฐาน 4 แก่เด็กนักเรียนและเยาวชนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2552 นับถึงสิ้นเดือนกันยายน 2559 จัดค่ายมาแล้วรวม 270 ค่าย มีเด็กเยาวชนและญาติธรรมร่วมเรียนรู้ไม่ต่ำกว่า 13,450 คน (ค่ายละประมาณ 50 คน) ผลการจัดค่ายพบว่านักเรียนและเยาวชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นที่น่าพอใจมาก ทุกคนชอบค่ายเรียนรู้กายใจ มีทัศนคติที่ดีต่อพระพุทธศาสนา เข้าใจหลักการและวิธีการฝึกปฏิบัติ หลายคนฝึกปฏิบัติต่อเนื่องและมีพฤติกรรมที่เหมาะสมดีงามมากขึ้น

สถานที่หลักในการจัดค่ายเรียนรู้กายใจ คือ สวนธรรมธาราศัยอำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิ เยี่ยม-พรทิพย์ คุณาวงศ์ นอกจากนั้นญาติธรรมยังได้เมตตาร่วมบุญกันจัดซื้อที่ดิน จัดสร้างศาลา และจัดสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ มูลค่ามากกว่า ๑๐ ล้านบาท ทำให้ชมรมเรียนรู้ กายใจมีความพร้อมด้านอาคารสถานที่ สามารถจัดค่ายเรียนรู้กายใจแก่เด็กและเยาวชนตามความต้องการของโรงเรียนและหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง การจัดค่ายเรียนรู้กายใจหลักสูตร 3 วัน 2 คืน มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม สื่อ อุปกรณ์ ฯลฯ ประมาณค่ายละ 40,000 บาท รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายประจำเป็นค่ายาม ค่าคนงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ การจัดค่ายได้รับการสนับสนุนจากโรงเรียนประมาณค่ายละ 10,000 บาท ชมรมเรียนรู้กายใจมีความจำเป็นต้องจัดหาทุนเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อให้กิจกรรมค่ายดำเนินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้โอกาสเด็กเยาวชนได้ฝึกสติเรียนรู้กายใจ มีสติเป็นเกราะป้องกันภัย ดำเนินชีวิตถูกต้อง ดีงามเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัวและสังคมรวมทั้งเป็นการสืบทอดส่งต่อพระพุทธศาสนาสู่เด็กเยาวชน และร่วมกันธำรงรักษาพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนสืบไป
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 13/11/2016 - 20:04

งานผ้าป่านี้เริ่มให้ร่วมทำบุญตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา
ซึ่งจนถึง ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ นี้
มียอดร่วมทำบุญรวมทั้งหมด ๖๗,๗๕๗.๓๔ บาทครับ
(เท่ากับค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายภาวนาเรียนรู้กายใจ ๒ ค่ายแล้ว)

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 14/11/2016 - 14:00

หน้าปกสมุดบัญชีธนาคารรับกองผ้าป่าของกรรมการชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ยอดบัญชี ณ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีปัจจัยร่วมทำบุญผ้าป่า
เป็นจำนวน ๘๖,๐๕๗.๓๔ บาทครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ :09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ngodngam: 14/11/2016 - 14:00

ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 29/11/2016 - 07:08

ยอดบัญชี ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีปัจจัยร่วมบุญผ้าป่า
เป็นจำนวน ๒๔๓,๗๖๗.๓๔ บาทครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 01/12/2016 - 18:53

ยอดบัญชี ณ วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ มีปัจจัยร่วมบุญผ้าป่า
เป็นจำนวน ๒๕๐,๔๔๗.๓๔ บาทครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   ณัฐพัชร์ ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 270
 • สมัคร: 06/01/2006

ตอบ: 01/12/2016 - 21:12

ร่วมบุญไปแล้วครับ อนุโมทนาครับ :09: :09: :09:

จากบัญชี: xxx-x-25048-x
ไปยังบัญชี: BBL: xxx-x-34831-x

จำนวนเงิน: 500.00 ฿
ค่าธรรมเนียม: 0.00 ฿
วันที่ทำรายการ: 01/12/2016 - 21:09:26
วันที่เงินถึงบัญชีปลายทาง: 01/12/2016 - 21:09:26
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 18/12/2016 - 22:17

แสดงข้อความที่โพสต์ณัฐพัชร์ [ 01/12/2016 - 21:12 ]

ร่วมบุญไปแล้วครับ อนุโมทนาครับ :09: :09: :09:

จากบัญชี: xxx-x-25048-x
ไปยังบัญชี: BBL: xxx-x-34831-x

จำนวนเงิน: 500.00 ฿
ค่าธรรมเนียม: 0.00 ฿
วันที่ทำรายการ: 01/12/2016 - 21:09:26
วันที่เงินถึงบัญชีปลายทาง: 01/12/2016 - 21:09:26


อนุโมทนาครับ :09: :09: :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2440
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 18/12/2016 - 22:35

ขออัพเดทยอดผ้าป่านะครับ
หลังจากที่ได้ถวายผ้าป่าในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ แล้ว
ทางชมรมเรียนรู้กายใจ จังหวัดนครสวรรค์ ได้นำเงินผ้าป่าทั้งหมดเข้าบัญชี
โดยได้รับเงินผ้าป่าทั้งหมดเป็นจำนวนเงิน ๔๓๗,๔๙๕.๓๔ บาทครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

เนื่องจากเสร็จสิ้นงานบุญแล้ว
ผมจะแจ้งผู้ดูแลให้ปิดกระทู้นี้ต่อไปครับ

ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมบุญครับ :09: :09: :09:
ขอนอบน้อมแต่พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ด้วยเศียรเกล้า
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ