ลานธรรมเสวนา: จะถึงไหม - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

จะถึงไหม เป็นคนปกติ ถือศีล5 เป็นคนดี ปฏิบัติแค่นี้ จะถึงนิพพานไหมคะ

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   May Sang ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 38
 • สมัคร: 15/11/2007

ตอบ: 24/07/2016 - 17:20

เป็นคนธรรมดา มีสติปกติ ปฏิบัติดี มีศีลห้าครบ หรืออาจจะเคยลหุโทษบ้าง จะสามารถถึงนิพพานได้ไหมคะ ขอผู้รู้โปรดชี้แนะ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • ท่านไม่สามารถตอบกลับกระทู้นี้ได้

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   พราวสุข ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 321
 • สมัคร: 26/05/2005

ตอบ: 26/07/2016 - 14:38

ถึงได้ซิค่ะ ถ้าปฏิบัติถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้
ส่วนที่เคยลหุโทษบ้าง ก็อย่าไปคิดคะ ผ่านไปแล้ว
สู้ ๆ นะค่ะ นิพพานอยู่ใกล้ ถ้าใจเรามุ่งมั่น
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 524
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 26/07/2016 - 16:48

ทางนิพพาน ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ และเทศนาสั่งสอนมาตั้งแต่ 2600 ปีที่แล้ว
คือการละสังโยชน์ ให้หมดไปจากใจเรา
เริ่มต้นด้วย พระพุทธพจน์ว่า ภิกษุทังหลาย เธอพึงเห็นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงว่า วิญญาณไม่ใช่ของเรา ไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่ตัวตนของเรา.
เพราะการยึดมั่นถือมั่นว่า วิญญาณเป็นของเรา เป็นตัวตนของเราเที่ยงแท้แน่นอนตลอดไป ไม่มีวันดับสลาย เป็นสักกายทิฐิสังโยชน์ ที่ผูกสัตว์ให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสาร 31 ภูมินั้ ไม่มีวันพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงได้
ละสักกายทิฐิสังโยชน์ เปิดทางพระนิพพาน ด้วยการปฏิบัติ สมถะและ วิปีสสนากรรมฐาน ด้วยพลังศรัทธาในพระปัญญาธิคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คุณย่อมสมความปราถนาไม่ชาตินี้ก็ ชาติใดชาติหนึ่ง ตราบที่มนุษย์ยังรักษาคำสอนมรรคมีองค์ 8 ไม่ให้เสื่อมหายไปจากโลกนี้
อนุโมทนาในความ มุ่งมั่น เด็ดเดียว เป็นเวไนย์สัตว์ครับ สาธุ สาธุ สาธุ ครับ...
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   shadee ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 524
 • สมัคร: 23/07/2009

ตอบ: 26/07/2016 - 16:59

ดูกรภิกษุทั้งหลาย สมัยใด ภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้
เป็นอย่างดี ในสมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว สมัยนั้น
ภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ สมัยนั้น อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึง
ความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุ ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน ๔ แล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้ว
อย่างนี้แล ชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ได้ ฯ
[๒๙๑] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้วอย่างไร ทำให้
มากแล้วอย่างไร จึงบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุ
ในธรรมวินัยนี้ ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัย
นิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ย่อมเจริญธรรมวิจยสัมโพชฌงค์ ... ย่อม
เจริญวิริยสัมโพชฌงค์ ... ย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์ ... ย่อมเจริญปัสสัทธิ
สัมโพชฌงค์ ... ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ... ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์
อันอาศัยวิเวก อาศัยวิราคะ อาศัยนิโรธ อันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อย ฯ
ดูกรภิกษุทั้งหลาย ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์ ๗ แล้วอย่างนี้ ทำให้มากแล้ว
อย่างนี้แล ชื่อว่าบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ ฯ
พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาษิตนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดี
พระภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล ฯ
จบ อานาปานสติสูตร ที่ ๘
-----------------------------------------------------
เนื้อความพระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๔ บรรทัดที่ ๓๙๗๖ - ๔๑๘๑. หน้าที่ ๑๖๙ - ๑๗๗.
http://www.84000.org...181&pagebreak=0
ศึกษาอรรถกถานี้ ได้ที่ :-
http://www.84000.org....php?b=14&i=282
สารบัญพระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๔
http://www.84000.org...
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12285
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 27/07/2016 - 11:45

แสดงข้อความที่โพสต์May Sang [ 24/07/2016 - 17:20 ]

เป็นคนธรรมดา มีสติปกติ ปฏิบัติดี มีศีลห้าครบ หรืออาจจะเคยลหุโทษบ้าง จะสามารถถึงนิพพานได้ไหมคะ ขอผู้รู้โปรดชี้แนะ


ศีลคือการไม่เบียดเบียนด้านกาย วาจา ทำให้มีการลดการก่อกรรมทางกาย วาจา ไม่ก่อกรรมต่อผู้อื่น ทำให้จิตสามารถตั้งมั่นเป็นสมาธิได้ง่าย เพราะไม่มีความฟุ้งซ่านรำคาญใจครับ ไม่ต้องกังวลว่าใครจะมาเอาคืน ไม่ต้องกังวลว่าผลจากการทำผิดศีลนั้น ๆ จะตามกลับมาหาเราเมื่อไหร่ เช่นเราทำร้ายคนอื่น จะต้องกลัวว่าเราจะโดนเอาคืนเมื่อไหร่ , เราขโมยของคนอื่น จะต้องคอยกลัว กังวลว่าจะมีคนรู้หรือเปล่า ตำรวจจะมาจับหรือไม่, ผิดลูกผิดเมียผู้อื่น ก็ต้องกลัวถูกจับได้ ต้องคอยปกปิด หลบเลี่ยง ฯลฯ , ไม่ผิดศีลข้อมุสา (ในกุศลกรรมบถสิบ จะรวมทั้งพูดคำหยาบ คำเท็จ เพ้อเจ้อ ส่อเสียดด้วย) ก็ไม่ต้องกังวลว่าเราโกหกแล้วจะโดนจับได้ หรือต้องคอยจดจำว่าโกหกแต่ละครั้ง ๆ ว่าอย่างไร พูดว่าอย่างไรกับใคร, พูดคำหยาบจะทำให้คนโกรธหรือไม่ เขาจะตอบหยาบ ๆ กลับมาหรือเปล่า มีใครชอบไม่ชอบยังไง พูดส่อเสียดก็ต้องดูที่ใจที่คิดกระทำเป็นทุกข์หรือสุข เป็นโทสะหรือไม่ ถ้าเจอกลับก็ต้องทุกข์บ้าง ถ้าพูดเพ้อเจ้อสุดท้ายก็จะขาดความเชื่อถือจากผู้คนครับ เพราะคนไม่รู้ว่าครั้งนี้พูดจริงหรือพูดเพ้อเจ้อเลื่อนลอย ที่ทำงานมีน้องคนนึงชอบพูดเล่น ๆ จนทุกครั้งที่พูดอะไรออกมาคนจะถามกลับทันที พูดจริงเหรอ อันนี้จริงใช่ไหม ,ถ้าไม่กินเหล้าก็ไม่ต้องทำลายสติตนเอง มีสติ มีสตางค์ ไม่เสียสุขภาพของตนเองอีกครับ

ผลของศีลจะทำให้เกิดความสงบทางกาย วาจา และใจ (เพราะลดเหตุแห่งความฟุ้งซ่านต่าง ๆ ไปเยอะครับ)
พอมีศีลใจก็จะเป็นสมาธิได้ง่าย มีสติตั้งมั่น เอาไปเจริญภาวนากันได้ง่ายครับ

คำว่าสติปรกติ ปฏิบัติดี ที่กล่าวไว้ หมายถึงการเจริญสติปัฏฐานสี่ รู้รูป นาม ตามความเป็นจริงหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ก็สมารถถึงพระนิพพานได้ครับ แต่ต้องปฏิบัติให้ถูกทาง ควรมีกัลยาณมิตรที่ดีคอยนำไปในทางที่ถูก มีครูบาอาจารย์ไว้คอยสอบถามเวลาติดขัดได้ครับ

คอยสำรวจตนเองว่าตนเองปฏิบัติถูกต้องหรือยัง เช่น มีความทุกข์น้อยลงหรือเปล่า โกรธจากที่เคยโกรธเป็นวัน ๆ ลดลงหรือเปล่า มีสติเห็นความโกรธหรือไม่ ทุกข์ที่เคยหน้าเศร้า ร้องไห้ทั้งวันตอนนี้เป็นยังไงบ้างทุกข์น้อยลง ปล่อยวางความทุกข์ได้แค่ไหนครับ ฯลฯ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   May Sang ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 38
 • สมัคร: 15/11/2007

ตอบ: 29/07/2016 - 11:19

จากคำตอบที่ผู้ตอบกระทู้ตอบมานะคะ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับคำตอบ เพราะผู้ถามมีความเข้าใจและเชื่อมั่นว่า คำตอบที่ได้รับ เป็นแนวทางที่จะนำให้ผู้ถามสู่ความหลุดพ้นได้จริง ต้องขอขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ นะคะ ทุกคำตอบคือกำลังใจ จริง ๆ ค่ะ
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12285
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 01/08/2016 - 12:40

แสดงข้อความที่โพสต์May Sang [ 29/07/2016 - 11:19 ]

จากคำตอบที่ผู้ตอบกระทู้ตอบมานะคะ ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากสำหรับคำตอบ เพราะผู้ถามมีความเข้าใจและเชื่อมั่นว่า คำตอบที่ได้รับ เป็นแนวทางที่จะนำให้ผู้ถามสู่ความหลุดพ้นได้จริง ต้องขอขอบคุณมาก ๆ จริง ๆ นะคะ ทุกคำตอบคือกำลังใจ จริง ๆ ค่ะ


ขออนุโมทนาครับ
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   ngodngam ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2097
 • สมัคร: 21/10/2009

ตอบ: 02