ลานธรรมเสวนา: การตั้งกระทู้เพื่อขอรับบริจาคเงิน - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตั้งกระทู้เพื่อขอรับบริจาคเงิน ประกาศลานธรรมเสวนา ๖/๒๕๕๓

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 31/12/2010 - 03:00

การตั้งกระทู้เพื่อขอรับบริจาคเงิน
ประกาศลานธรรมเสวนา ๖/๒๕๕๓

ในกฎระเบียบฉบับนี้ “เจ้าของโครงการ” หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของบัญชีธนาคารที่รับเงินบริจาคจากสมาชิกลานธรรมหรือบุคคลใด และ “เจ้าของกระทู้” หมายถึง ผู้ตั้งกระทู้มีลักษณะเรี่ยไร หรือขอรับบริจาคเงิน ซึ่งให้หมายรวมถึงผู้แสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะดังกล่าวด้วย ทั้งนี้เจ้าของกระทู้อาจจะเป็นเจ้าของโครงการหรือไม่ใช่เจ้าของโครงการก็ได้

ลานธรรมเสวนาไม่มีนโยบายเข้าไปบริหารจัดการโครงการงานบุญหรือกองทุนการกุศลใด ๆ ซึ่งโครงการต่าง ๆ ที่มีการประชาสัมพันธ์ในลานธรรมเสวนานั้น เจ้าของกระทู้ หรือ เจ้าของโครงการ หรือ นิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เป็นผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์และเป็นผู้รับผิดชอบทั้งสิ้น ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความบริสุทธิ์ใจของเจ้าของกระทู้หรือเจ้าโครงการได้ทั้งหมด ดังนั้นสมาชิกจึงควรใช้วิจารณญาณโดยละเอียดรอบคอบก่อนตัดสินใจเข้าร่วมกิจกรรมหรือบริจาคเงินสนับสนุนแก่โครงการต่าง ๆ และหากสามารถทำได้ควรพิจารณาเลือกทำบุญกับบุคคลที่รู้จักหรือไว้ใจเป็นการส่วนตัว

เพื่อให้การตั้งกระทู้รับบริจาคในลานธรรมเสวนาเป็นไปด้วยความโปร่งใส ซึ่งจะเป็นการเพิ่มศรัทธาในการบริจาคเงินร่วมบุญในโครงการต่าง ๆ ด้วยจิตที่เป็นกุศล ลานธรรมเสวนาจึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามระเบียบและข้อแนะนำดังต่อไปนี้

1. ลานธรรมเสวนาไม่สนับสนุนการเรี่ยไรเงินบริจาคเพื่อดำเนินโครงการฟุ้งเฟ้อใหญ่โตเกินความจำเป็นที่ใช้เงินจำนวนมาก หรือโครงการที่นำเสนอโดยขาดแผนการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและมีแนวโน้มว่าจะไม่ประสบความสำเร็จ

2. ห้ามตั้งกระทู้เพื่อโฆษณา ซื้อขาย แลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการทุกชนิดในลานธรรมเสวนา และห้ามประชาสัมพันธ์บอกบุญเรี่ยไรในลักษณะที่เป็นพุทธพาณิชย์ หรืออวดอ้างคุณวิเศษในเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคล หรือเครื่องลางของขลังเพื่อให้เช่า ซื้อขาย หรือจัดจำหน่าย เช่น พระพุทธรูป พระเครื่อง เหรียญ ตลอดจนวัตถุมงคลทุกชนิด ซึ่งรวมถึงวัตถุมงคลและเครื่องลางของขลังที่ไม่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา อาทิเช่น ตะกรุด ปลักขิก ชูชก พ่อแก่ รูปเคารพเทพเจ้าอื่น ๆ หรือวัตถุธาตุต่าง ๆ ที่อ้างว่ามีคุณวิเศษ เป็นต้น

3. ลานธรรมเสวนาขอความร่วมมือเจ้าของกระทู้ให้ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของโครงการที่นำมาประชาสัมพันธ์โดยละเอียดรอบคอบเสียก่อน หากโครงการงานบุญใดที่เจ้าของกระทู้ตั้งกระทู้ประชาสัมพันธ์เกิดเรื่องเสื่อมเสีย หรือสร้างความเสียหายให้กับสมาชิกท่านใดหรือบุคคลใด เจ้าของกระทู้ซึ่งเป็นผู้ตั้งกระทู้ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายต่าง ๆ อันเนื่องมาจากการประชาสัมพันธ์โครงการนั้น (ไม่ว่าโครงการนั้นจะเป็นโครงการของตนเอง หรือเพียงนำข้อมูลโครงการจากแหล่งอื่นมาประชาสัมพันธ์ก็ตาม) ซึ่งรวมถึงความผิดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย

4. เจ้าของโครงการที่จะตั้งกระทู้ประชาสัมพันธ์จะต้องเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรเท่านั้น และกระทู้ประชาสัมพันธ์โครงการจะต้องแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้
• ชื่อโครงการ
• วัตถุประสงค์ของโครงการ
• ชื่อและนามสกุลจริงของผู้ดูแลและรับผิดชอบโครงการในช่วงเวลาที่ดำเนินการรับบริจาค
• นิติบุคคลหรือรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ระบุชื่อและตำแหน่งในโครงการ
• รายละเอียดโครงการ
• รายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินในโครงการ เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายในโครงการ หรือรายละเอียดกฎเกณฑ์ในการใช้จ่ายเงินในโครงการ
• รายละเอียดช่องทางการบริจาค หากเป็นบัญชีธนาคารอย่างน้อยต้องระบุชื่อธนาคาร ชื่อเจ้าของบัญชี และหมายเลขบัญชีที่รับบริจาค และควรระบุประเภทบัญชีและสาขาธนาคารด้วย (สำหรับข้อมูลในส่วนนี้เคยมีกรณีที่เกิดขึ้นจริงว่า มีการโพสต์ชื่อเจ้าของบัญชีในชื่อของพระภิกษุ แต่เมื่อผู้บริจาคไปโอนเงินทางตู้เอทีเอ็ม กลับพบว่าชื่อเจ้าของบัญชีเป็นชื่อฆราวาสที่ไม่เคยทราบชื่อมาก่อน จึงขอให้ทุกท่านตรวจสอบเลขที่บัญชีและชื่อเจ้าของบัญชีให้ถูกต้องตรงกันเสียก่อนที่จะโอนเงินบริจาค หากปรากฏว่ามีสิ่งใดไม่ถูกต้อง หรือมีพฤติกรรมใด ๆ น่าสงสัยแล้ว ขอให้แจ้งผู้ดูแลลานธรรมเสวนาโดยทันที)
• รายละเอียดช่องทางที่ผู้บริจาคสามารถติดต่อสอบถามกับผู้รับบริจาคได้ เช่น Email หรือ web site (URL) หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้

5. เจ้าของโครงการที่ตั้งกระทู้รับบริจาคตั้งแต่สองโครงการขึ้นไป จะต้องเปิดบัญชีธนาคารแยกกันสำหรับรับบริจาคแต่ละโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย และการตรวจสอบของผู้บริจาค

6. ในกรณีที่เจ้าของโครงการประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อขอรับบริจาคในเว็บไซต์อื่น ๆ หรือโดยวิธีอื่นใดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนอกเหนือจากลานธรรมเสวนาแล้ว เจ้าของโครงการหรือเจ้าของกระทู้ที่นำโครงการมาประชาสัมพันธ์ในลานธรรมเสวนาจะต้องทำบัญชีแสดงรายละเอียดยอดเงินบริจาคทั้งหมดที่ได้รับจากลานธรรมเสวนา และเว็บไซต์อื่น ๆ หรือแหล่งอื่นบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และแสดงรายละเอียดเพื่อให้ผู้บริจาคได้รับทราบและตรวจสอบได้

7. เจ้าของโครงการต้องรายงานยอดรายรับรายจ่ายของเงินและทรัพย์สินที่ได้จากการรับบริจาคเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง จนสิ้นสุดการรับการบริจาค หากมีภาพหรือวีดีโอที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมตามโครงการก็ควรนำมาลงไว้เพื่อให้ผู้รับบริจาคได้อนุโมทนา ทั้งนี้เมื่อครบกำหนดเวลาการรับบริจาคหรือเสร็จสิ้นการดำเนินงานตามโครงการแล้ว เจ้าของโครงการจะต้องทำสรุปยอดรายรับรายจ่ายของทรัพย์สินที่ได้มาจากการรับบริจาคทั้งหมด พร้อมทั้งแสดงหลักฐานเพื่อยืนยันรายงานสรุปดังกล่าว ด้วยการนำภาพของสมุดบัญชีธนาคารทุกหน้าที่ใช้ในการรับบริจาคมาแสดงในกระทู้ที่ประชาสัมพันธ์การรับบริจาครายการนั้นในลานธรรมเสวนา

8. การแสดงรายละเอียดรายรับรายจ่ายของโครงการตามข้อ 7. ไม่นำมาบังคับใช้หากเป็นกรณีที่รับบริจาคโดยให้โอนเงินบริจาคโดยตรงเข้าบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อของวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา สำหรับกรณีที่ให้โอนเงินบริจาคเข้าบัญชีซึ่งเป็นชื่อของพระภิกษุ เพื่อประโยชน์แก่วัด สำนักสงฆ์ สถานีวิทยุธรรมะ โรงเรียน หรือกิจกรรมการกุศลอื่น ๆ นั้น ทางผู้ดูแลลานธรรมเสวนาจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป ซึ่งการพิจารณาดังกล่าวนั้นทางผู้ดูแลลานธรรมเสวนาก็ไม่สามารถตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม และความบริสุทธิ์ใจของเจ้าของกระทู้หรือเจ้าโครงการได้ทั้งหมด แต่ทางลานธรรมเสวนาจำต้องยอมรับว่าทางสำนักสงฆ์บางแห่ง หรือพระภิกษุบางรูปอาจไม่สะดวกในการปฏิบัติตามกฎระเบียบในเรื่องของการแสดงภาพเอกสาร (ซึ่งต้องนำเอกสารไปสแกนหรือถ่ายภาพ) และชี้แจงรายรับรายจ่ายทางระบบอินเทอร์เน็ต เนื่องด้วยความไม่พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ

9. งดการตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นเพื่อเชื่อมต่อ link ไปยังกระทู้บอกบุญหรือกระทู้รับบริจาคในเว็บบอร์ดอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ลานธรรมเสวนา หากเป็นการทำ link ไปยังเว็บไซต์ของโครงการการกุศลอื่น ๆ ซึ่งมีนิติบุคคลที่เชื่อถือได้รับผิดชอบชัดเจน หรือเป็นวัดหรือสำนักสงฆ์ที่พิจารณาแล้วน่าเชื่อถือ ผู้ดูแลลานธรรมจะพิจารณาอนุญาตเป็นกรณี ๆ ไป

ทั้งนี้ ลานธรรมเสวนาไม่อยู่ในฐานะที่จะรับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากกระทู้ที่มีการเปิดรับบริจาคหรือเรี่ยไรเงิน เจ้าของกระทู้หรือเจ้าของโครงการจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายทั้งหมด ด้วยเหตุนี้หากท่านใดพบเห็นโครงการที่มีข้อบกพร่องในการบริหารงาน มีความไม่โปร่งใส หรือมีการกระทำที่ส่อไปในทางทุจริต กรุณาแจ้งเบาะแสและแสดงหลักฐานที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ดูแลลานธรรมเสวนาโดยทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือลบกระทู้ใด ๆ ที่พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่เป็นไปตามกฎระเบียบฉบับนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า หากสมาชิกท่านใดได้รับการตักเตือนแล้วไม่ปฏิบัติตาม ทางผู้ดูแลลานธรรมเสวนามีสิทธิ์ที่จะปรับโทษตามความเหมาะสม


ตัวอย่างการสรุปยอดการรับบริจาค โดยการตัดภาพจาก โปรแกรม Excel

ไฟล์แนบ  ACCount 01-2.jpg (71.86K)
จำนวนที่ดาวน์โหลด: 0ตัวอย่างการแสดงหลักฐานทางบัญชี โดยการตัดภาพจาก statement ของ Internet Banking

ไฟล์แนบ  ACCount 01-3.jpg (68.37K)
จำนวนที่ดาวน์โหลด: 0ตัวอย่างกระทู้รับบริจาคเงินด้่วย บ/ช ส่วนบุคคลที่ถูกต้องตามระเบียบ

http://larndham.org/...iew__getnewpost

http://larndham.org/...iew__getnewpost

http://larndham.org/...iew__getnewpost
1คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ