ลานธรรมเสวนา: การใช้งานกระดานธรรมทาน - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

การใช้งานกระดานธรรมทาน ประกาศลานธรรมเสวนา ๔/๒๕๕๓

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 03/10/2010 - 07:42

การใช้งานกระดานธรรมทาน
ประกาศลานธรรมเสวนา ๔/๒๕๕๓


แก้ไขครั้งแรกวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๓

กระดานนี้ใช้เพื่อการแจกธรรมทานเท่านั้น เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนสมาชิกลานธรรมเสวนาได้มอบธรรมทานให้แก่กัน และให้แก่พุทธศาสนิกชนท่านอื่นๆ ที่สนใจ และเพื่อให้เพื่อนสมาชิกและผู้อ่านกระดานธรรมทานทั้งหลายได้เห็นถึงตัวอย่างอันดีงามของท่านผู้มีเมตตาจิต เสียสละกำลังทรัพย์ เวลา แรงงาน พากเพียรทุ่มเท จัดหาซีดีธรรมะ หนังสือธรรมะ รวมถึงสื่อธรรมะในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทาน ปรากฎเด่นชัดขึ้น น้อมจิตให้เจริญรอยตามแบบอย่างที่ได้เห็น และตั้งใจหมั่นศึกษาธรรมะ และปฏิบัติภาวนา อันเป็นการเจริญศรัทธาอย่างสูงในพระพุทธศาสนาตามคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง


รวมทั้งเพื่อให้เพื่อนสมาชิก หรือผู้อ่านลานธรรมเสวนาที่ประสงค์จะขอรับธรรมทานดังกล่าวได้ทราบวิธีการแจ้งขอรับ และเงื่อนไขในการขอรับธรรมทานนั้นๆ และเพื่อเป็นช่องทางในการแจ้งขอรับธรรมทานนั้นๆ

เงื่อนไขในการแจกและขอรับธรรมทานในกระดานธรรมทาน มีดังต่อไปนี้

1. ธรรมทานที่อนุญาตให้แจกในกระดานธรรมทานในลานธรรมเสวนานี้ ได้แก่ ซีดีธรรมะ หนังสือธรรมะ ไฟล์เอกสารธรรมะ ไฟล์เสียงธรรมะ คลิปวีดีโอธรรมะ หรือสื่ออื่นๆ เกี่ยวกับธรรมะเท่านั้น และอนุญาตให้รวมถึงการแจกสิ่งเคารพบูชาที่เหมาะสมบางอย่าง เช่น ใบโพธิ์ (เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้า) พระพุทธรูป และภาพครูบาอาจารย์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงเครื่องรางของขลัง เช่น ตะกรุด หรือรูปสัตว์อภินิหารต่างๆ

2. สื่อธรรมะที่นำมาแจกจ่ายเป็นธรรมทานจะต้องดำเนินการโดยถูกกฎหมาย และสมาชิกผู้ตั้งกระทู้จะต้องเป็นผู้คัดเลือกสื่อธรรมะที่จะตั้งกระทู้แจกด้วยตนเอง หากเป็นสื่อธรรมะที่มีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น บทความ หนังสือ ซีดี ดีวีดี ไฟล์เสียง คลิปวีดีโอ หรือสื่ออื่นๆ แล้ว จะต้องรับได้การอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานแล้วเท่านั้น และแสดงหลักฐานในการได้รับอนุญาตดังกล่าวในกระทู้ด้วย

ขอให้ผู้แจกสื่อธรรมะ ผู้ขอรับสื่อธรรมะ และผู้อ่านลานธรรมเสวนาได้รับทราบว่า ลานธรรมเสวนาไม่อนุญาต และไม่สนับสนุนการแจกสื่อธรรมะทุกประเภทที่ละเมิดลิขสิทธิ์ และหากเกิดปัญหาทางด้านกฏหมายไม่ว่าโดยประการใด ทางลานธรรมเสวนา และคณะผู้ดูแลลานธรรมเสวนาจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น โดยผู้แจกสื่อธรรมะจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงฝ่ายเดียว และเพื่อให้ตรวจสอบได้โดยสะดวกหากมีปัญหาใดเกิดขึ้น ลานธรรมเสวนาจึงจำกัดให้ผู้แจกสื่อธรรมะต้องมีสถานะเป็นสมาชิกลานธรรมถาวรเท่านั้น

3. เมื่อมีผู้ตั้งกระทู้ในกระดานธรรมทาน กระทู้จะปรากฏในกระดานทันทีโดยไม่ผ่านการคัดกรองจากผู้ดูแล จึงเป็นหน้าที่ของผู้ตั้งกระทู้ที่จะพิจารณาและตรวจสอบว่าสื่อธรรมะที่นำมาแจกหรือเกี่ยวข้องกับกระทู้นั้นๆ ถูกต้องตามกฎระเบียบต่าง ๆ ของลานธรรมเสวนา และถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ และหากท่านใดพบกระทู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์หรือผิดกฎระเบียบต่าง ๆ ของลานธรรมเสวนา กรุณาแจ้งให้ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาทราบเพื่อระงับกระทู้ด้วย

4. หากเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านใดพบว่ามีกระทู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของท่าน ขอให้แจ้งผู้ดูแลลานธรรมเพื่อระงับกระทู้ที่เกี่ยวข้องโดยทันที

5. ห้ามมิให้แจกจ่ายสื่อธรรมะที่ขัดต่อกฎระเบียบใดๆ ของลานธรรมเสวนา หรือสื่อธรรมะที่เน้นเรื่องราวของอิทธิปาฏิหาริย์ หรือไสยศาสตร์อันหาข้อพิสูจน์ได้ยาก

6. หากผู้ดูแลลานธรรมเสวนาได้พิจารณาแล้วว่า สื่อธรรมะที่มีการตั้งกระทู้เพื่อแจกจ่าย มีเนื้อหาไม่เหมาะสมบางประการ อาทิเช่น

• มีถ้อยคำอันไม่สุภาพ หมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรือ พาดพิงถึงสถาบันอันควรเคารพ
• มีลักษณะอันจะทำให้เกิดชนวนความขัดแย้งทางด้านสังคม จารีตประเพณี และการเมืองการปกครอง
• มีลักษณะยั่วยุให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือเกิดการบาดหมางทะเลาะวิวาท หรือโจมตีผู้หนึ่งผู้ใดให้ได้รับความเสียหาย
• ก่อให้เกิดความตื่นตระหนก ตกใจ สับสน หรือทำลายขวัญและกำลังใจต่อเพื่อนสมาชิก
• มีเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ประเทืองปัญญา หรือ เป็นข้อมูลเท็จ
• มีเนื้อหาบิดเบือนหรือไม่เกื้อกูลพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท หรือ ไม่ใช่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

ผู้ดูแลลานธรรมขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเผยแพร่สื่อธรรมะนั้นทันที โดยจะทำการปิดหรือลบกระทู้ รวมถึงอาจพิจารณาปรับโทษหรือปรับสถานะสมาชิกท่านที่ทำการแจกจ่ายตามที่เห็นสมควรแล้วแต่กรณี

7. ห้ามมิให้ทำการโฆษณาใดๆ ในกระดานธรรมทาน หากพบว่าข้อความใดมีลักษณะดังกล่าว ผู้ดูแลสามารถดำเนินการลบทิ้งทันที (หรืออาจจะลบทั้งกระทู้) โดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าของกระทู้ทราบล่วงหน้า

8. ผู้แจกสื่อธรรมะจะต้องระบุรายละเอียดของสื่อที่แจกให้ชัดเจนเพียงพอ เพื่อให้สามารถตรวจทาน ค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติมได้ เช่น หนังสือหรือซีดีธรรมเทศนาที่แจก เป็นเทศนาของท่านผู้ใด ในกรณีที่ไม่ระบุให้ชัดเจน ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาจะดำเนินการระงับกระทู้ที่แจกจ่ายสื่อธรรมะนั้น

9. การแจกธรรมทานในลานธรรมเสวนาจะต้องกระทำโดยไม่มีการเรียกร้องค่าตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น

10. ผู้ขอรับธรรมทานจะต้องอ่านวิธีการและเงื่อนไขในการแจ้งขอรับธรรมทานตามที่แจ้งไว้ในกระทู้โดยละเอียด รวมถึงปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเหมาะสมด้วย เพื่อมิให้เป็นภาระแก่ผู้ตั้งกระทู้แจกธรรมทานจนเกินสมควร

ลานธรรมเสวนาขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ช่วยกันเผยแพร่พระธรรมคำสั่งสอนในพระพุทธศาสนาให้กระจายกว้างไกลออกไปยังประโยชน์แก่หมู่ชนจำนวนมากทั้งหลาย

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ผู้ดูแลลานธรรม: 31/12/2010 - 03:02
เหตุผลในการแก้ไข:: เปลี่ยนเลขที่ประกาศ จาก ๖/๒๕๕๓ เป็น ๔/๒๕๕๓

0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ