ลานธรรมเสวนา: การใช้งานกระดานห้องสมุดธรรมะ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

การใช้งานกระดานห้องสมุดธรรมะ ประกาศลานธรรมเสวนา ๕/๒๕๕๓

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

  • ตอบไม่มาก
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
  • ตอบ: 69
  • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 03/10/2010 - 07:40

การใช้งานกระดานห้องสมุดธรรมะ
ประกาศลานธรรมเสวนา ๕/๒๕๕๓


แก้ไขครั้งแรกวันที่ ๓๐ ธ.ค. ๒๕๕๓


กระดานห้องสมุดธรรมะ เป็นที่เก็บรวบรวมสื่อธรรมะ เช่น หนังสือธรรมะ หรือบทความธรรมะ ที่สมาชิกได้คัดลอกมาตั้งเป็นกระทู้หรือความคิดเห็นในกระทู้ เพื่อเป็นธรรมทานและเพื่อการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนารวมถึงคำสอนของครูบาอาจารย์ ลานธรรมเสวนาได้วางกฎระเบียบเพิ่มเติมไว้สำหรับการใช้งานกระดานห้องสมุดธรรมะ ดังต่อไปนี้

1. สื่อธรรมะที่นำมาลงไว้ในทุกกระทู้และทุกความคิดเห็นจะต้องได้รับการเผยแผ่อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ ซึ่งผู้ตั้งกระทู้และผู้แสดงความคิดเห็นมีหน้าที่ในการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบให้ถูกต้องก่อนการโพสต์ทุกครั้ง

2. ผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นจะต้องระบุรายละเอียดของสื่อธรรมะที่คัดลอกมาลงกระทู้หรือความคิดเห็นอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตรวจทาน ค้นคว้า ศึกษาเพิ่มเติมได้ เช่น ผู้ใดเป็นผู้เรียบเรียงหนังสือ หรือเป็นธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ท่านใด เป็นต้น ในกรณีที่ไม่ระบุให้ชัดเจน ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาจะดำเนินการระงับกระทู้หรือความคิดเห็นนั้น

3. สื่อธรรมที่ได้นำมาลงในห้องสมุดธรรมะนั้น ให้กระทำได้เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทานเท่านั้น ไม่อนุญาตให้กระทำไปเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ

4. ห้ามมิให้นำธรรมะของครูบาอาจารย์มาโต้เถียงหรือโต้แย้งกันในกระดานห้องสมุดธรรมะ และห้ามมิให้สมาชิกโต้เถียงกันในเรื่องธรรมะของครูบาอาจารย์ท่านใดๆ ในห้องสมุดธรรมะ

5. ห้ามมิให้ตั้งคำถามใดๆในกระทู้ในกระดานห้องสมุดธรรมะอันอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยเพิ่มเติม หรือมีคำถามเพิ่มเติม หรือมีความไม่เห็นด้วยใดๆ ในกระทู้ในห้องสมุดธรรมะ หรืออาจจะทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน ฟุ้งซ่านรำคาญใจ หรือเกิดอกุศลจิตใดๆ

6. การแสดงความเห็นในกระดานห้องสมุดธรรมะจะต้องกระทำด้วยความสำรวม และเคารพต่อเทศนาธรรมในสื่อธรรมะที่ได้มีการนำมาเผยแผ่นั้น ห้ามมิให้สมาชิกกล่าวลบหลู่ใดๆ ในเทศนาธรรมที่ได้มีการนำมาเผยแผ่นั้น

7. ห้ามมิให้โพสต์ลิ้งค์ (Link) ของเว็บไซต์ใดๆ แทนบทความธรรมะหรือหนังสือธรรมะในกระทู้ในกระดานห้องสมุดธรรมะ เว้นแต่จะเป็นไปเพื่อการให้ข้อมูลอ้างอิงว่าบทความธรรมะหรือหนังสือธรรมะนั้นมาจากแหล่งใด

8. ในกรณีที่สมาชิกพบว่าธรรมเทศนาหรือบทความใดๆ ที่มีผู้นำมาโพสต์ในกระดานห้องสมุดธรรมะผิดพลาด บกพร่อง หรือคลาดเคลื่อนไปจากธรรมเทศนาหรือบทความ “ต้นฉบับ” แล้ว สมาชิกสามารถแจ้งผู้ดูแลลานธรรมเสวนาเพื่อให้ดำเนินการต่างๆ ที่เหมาะสมต่อไปได้ (ซึ่งรวมถึงการแก้ไขคำผิด หรือแม้กระทั่งลบกระทู้) หรือสามารถแนะนำผู้ตั้งกระทู้ให้ปรับปรุงแก้ไขได้ โดยต้องใช้ถ้อยคำที่สำรวมเหมาะสม ด้วยมารยาทอันดี และอ้างอิงหลักฐานที่ถูกต้องสมควรให้ด้วย

9. ผู้ดูแลลานธรรมเสวนาขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับการเผยแผ่สื่อธรรมะที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อกฎระเบียบข้อใดๆ ของลานธรรมเสวนา โดยจะปิดกระทู้หรือลบกระทู้/ความคิดเห็น รวมถึงอาจพิจารณาปรับโทษผู้ตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย ผู้ดูแลลานธรรม: 31/12/2010 - 03:02
เหตุผลในการแก้ไข:: เปลี่ยนเลขที่ประกาศ ๘/๒๕๕๓ เป็น ๕/๒๕๕๓

0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
  • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
  • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ