ลานธรรมเสวนา: การถวาย"วัตถุทาน" ต้องเลือกวัตถุทานอย่างไร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การถวาย"วัตถุทาน" ต้องเลือกวัตถุทานอย่างไร ขอคำอ้างจากพระไตรปิฎกด้วยนะครับ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้น้อยน้อมคารวะ ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 190
 • สมัคร: 10/11/2007

ตอบ: 13/08/2009 - 22:47

ผมอยากจะทำบุญด้วยวัตถุทาน นอกจากที่ทำธรรมทาน อภัยทาน แล้ว
แต่ไม่ทราบว่าจะเลือกวัตถุที่จะทำทานอย่างไร
อยากทราบว่า
ในพระไตรปิฎก พระพุทธองค์ ทรงตรัสเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่าอย่างไรบ้าง
แล้ว ถวาย"เงินสด" ได้หรือเปล่าครับ ขัดพระวินับ หรือเปล่าครับ

ถ้ามีการอ้างอิงจากพระไตรปิฎกจะขอบพระคุณมากครับ
เพราะหลายๆครั้งที่ตำราเล่มหลังๆเขียนแล้ว ผิดเพี้ยนไปจาก
พระไตรปิฎก เนื่องจากมีการตีความเพิ่มเติมครับ
0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 14/08/2009 - 19:30

ทานสูตร (บางส่วน)

[๒๗๘] ดูกรภิกษุทั้งหลาย ทาน ๒ อย่างนี้ คือ อามิสทาน ๑ ธรรม
ทาน ๑
ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาทาน ๒ อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย การแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ คือ การแจกจ่ายอามิส ๑ การแจกจ่าย
ธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการแจกจ่าย ๒ อย่างนี้ การแจกจ่ายธรรม
เป็นเลิศ ดูกรภิกษุทั้งหลาย การอนุเคราะห์ ๒ อย่างนี้ คือ การอนุเคราะห์ด้วย
อามิส ๑ การอนุเคราะห์ด้วยธรรม ๑ ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาการอนุเคราะห์
๒ อย่างนี้ การอนุเคราะห์ด้วยธรรมเป็นเลิศ ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๕ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๗ ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ-ธรรมบท-อุทาน-อิติวุตตกะ-สุตตนิบาต :09:

------------------------------------------------------------

อรรถกถา (บางส่วน)

บทว่า ทานํ ได้แก่ สิ่งที่พึงให้. อีกอย่างหนึ่ง เจตนาพร้อมด้วยวัตถุ ชื่อว่าทาน. บทว่า ทาน นี้ เป็นชื่อของการบริจาคสมบัติ. บทว่า อามิสทานํ ความว่า ปัจจัย ๔ ชื่อว่าอามิสทานด้วยสามารถแห่งความเป็นของที่จะต้องให้.

อธิบายว่า ปัจจัย ๔ เหล่านั้น ท่านเรียกว่าอามิส เพราะเป็นเครื่องจับต้องด้วยกิเลสมีตัณหาเป็นต้น. อีกอย่างหนึ่ง เจตนาเป็นเครื่องบริจาคปัจจัย ๔ เหล่านั้น ชื่อว่าอามิสทาน.

อรรถกถา ขุททกนิกาย อิติวุตตกะ ติกนิบาต ปัญจมวรรค ทานสูตร :09:

-----------------------------------------------------------------

วัตถุทาน
ทานวัตถุ คือ วัตถุ ที่ควรให้เป็นทานแก่ภิกษุ สามเณร ในพระพุทธศาสนา
๑. ภัตตาหาร
๒. น้ำรวมทั้งเครื่องดื่ม อันสมควรแก่ สมณบริโภค
๓. ผ้า เครื่องนุ่งห่ม
๔. ยานพาหนะ สงเคราะห์ปัจจัยค่าโดยสารเขาด้วย คือการถวายค่าพาหนะแก่สมณะ
๕. มาลาดอกไม้และเครื่องบูชา ชนิดต่าง ๆ
๖. ของหอม หมายถึง ธูป เทียน สำหรับบูชาพระ
๗. เครื่องลูบไล้ หมายถึง เครื่องสุขภัณฑ์ สำหรับชำระร่างกายให้สะอาด เช่นสบู่ถูตัว น้ำยาสระผม เป็นต้น
๘. เครื่องที่นอนอันสมควรแก่สมณะ
๙. ที่อยู่อาศัย มี กุฎี เสนาสนะ และเครื่องสำหรับภาชนะ เช่น เตียง ตู้ โต๊ะ เป็นต้น
๑๐. เครื่องตามประทีป มีเทียนจุดใช้แสง ตะเกียง น้ำมัน ไม้ขีดไฟ ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า สำหรับให้แสงสว่างทุกชนิด

ทั้ง ๑๐ ประการนี้ สมควรถวายแก่พระภิกษุ สามเณร สมณะผู้ทรงศีล หรือใช้สำหรับบูชาพระตามสมควร

Credit by : http://xchange.teene...showtopic=47789

-----------------------------------------------------------
(บางส่วน)

ทายกก่อนแต่จะให้ทานเป็นผู้ดีใจ กำลังให้ทานอยู่ย่อมยังจิต
ให้เลื่อมใส ครั้นให้ทานแล้วย่อมปลื้มใจ นี้เป็นยัญสมบัติ
ปฏิคาหกผู้สำรวมประพฤติพรหมจรรย์ทั้งหลาย คือ ท่านผู้
ปราศจากราคะ ปราศจากโทสะ ปราศจากโมหะ ไม่มีอาสวะ
ย่อมเป็นเขตถึงพร้อมแห่งยัญ ทายกต้อนรับปฏิคาหกด้วย
ตนเอง ถวายทานด้วยมือตนเอง ยัญนั้นย่อมมีผลมากเพราะตน
(ทายกผู้ให้ทาน) และเพราะผู้อื่น (ปฏิคาหก) ทายกผู้มี
ปัญญา มีศรัทธา เป็นบัณฑิต มีใจพ้นจากความตระหนี่
ครั้นบำเพ็ญทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่เป็นสุขไม่มี
ความเบียดเบียน ฯ

พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๒ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๔ อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต ทานสูตร ที่ ๗ :09:

--------------------------------------------------------------------
(อรรถกถาบางส่วน)
ความบริบูรณ์แห่งทาน ชื่อว่า ยัญสัมปทา.
บทว่า สญฺญตา ความว่า สำรวมแล้วด้วยคำสำรวมคือศีล.
บทว่า สยํ อาจมยิตฺวาน ความว่า ตนเองล้างมือ ล้างเท้า แล้วล้างหน้า.
บทว่า สเกหิ ปาณิภิ ความว่า ด้วยมือของตน. ปาฐะเป็น สเยหิ ก็มี.
บทว่า สทฺโธ ได้แก่ เชื่อคุณพระรัตนตรัย.
บทว่า มุตฺเตน เจตสา ความว่า มีจิตหลุดพ้นจากความตระหนี่ในลาภเป็นต้น.
บทว่า อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ ได้แก่ เทวโลกที่ปราศจากทุกข์มีแต่สุขและโสมนัสอันโอฬาร.

อรรถกถา อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต ปฐมปัณณาสก์ เสขปริหานิยวรรคที่ ๔ :09:

------------------------------------------------------------

ส่วนปัจจัยนั้น ก็เป็นวินัยข้อห้ามไว้ครับ ถ้าจะถวายเป็นเงิน ก็ลองถามความต้องการของท่านว่าขาดเหลืออะไร จะได้จัดหาและนำมาให้ ถ้าไม่สบายใจทั้งผู้ให้ผู้รับหากขัดต่อวินัย ก็ลองสอบถามดูความจำเป็นนะครับ อนุโมทนาครับ :06: