ลานธรรมเสวนา: มหาสมัยสูตร - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

มหาสมัยสูตร ทรงห้ามพระญาติฝ่ายพระบิดากับฝ่ายพระมารดามิให้วิวาทกัน ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   วิมุตฺติยา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1162
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 12/04/2009 - 22:23

ครั้งหนึ่งเมื่อเหล่ากษัตริย์ตระกูลศากยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธบิดา และเหล่ากษัตริย์ตระกูลโกลิยวงศ์ พระญาติฝ่ายพุทธมารดา เกิดการทะเลาะวิวาทกันเพราะเรื่องแย่งน้ำในแม่น้ำโรหิณีเนื่องจากฝนแล้ง น้ำไม่เพียงพอ ทำให้การทะเลาะวิวาทลุกลามไป จนเกือบกลายเป็นศึกสงครามระหว่างกัน พระพุทธเจ้าทรงทราบเหตุด้วยพระญาณ จึงเสด็จไปห้ามสงคราม โดยตรัสให้เห็นถึงความไม่สมควรที่กษัตริย์ต้องมาฆ่าฟันกันด้วยสาเหตุเพียงแค่การแย่งน้ำเข้านา และได้ตรัสเตือนสติว่า ระหว่างน้ำกับความเป็นพี่น้อง อะไรสำคัญยิ่งกว่ากัน ทั้งสองฝ่ายจึงได้สติ คืนดีกัน และขอพระราชทานอภัยโทษต่อเบื้องพระพักตร์พระพุทธองค์

ที่มา http://th.wikipedia.org/wiki

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค
มหาสมัยสูตร

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

อรรถกถามหาสมัยสูตร

มหาสมัยสูตรขึ้นต้นว่า ข้าพเจ้าได้ฟังมาแล้วอย่างนี้.
ต่อไปนี้เป็นการพรรณนาตามลำดับบทในมหาสมัยสูตรนั้น.

บทว่า ในแคว้นของพวกชาวสักกะ ความว่า ชนบทแม้แห่งเดียวเป็นที่อยู่แห่งพระราชกุมารที่ได้พระนามว่าสักกะ เพราะอาศัยพระอุทานว่า ท่าน! พวกเด็กช่างเก่งแท้ตามนัยแห่งการเกิดขึ้นที่กล่าวไว้ในอัมพัฏฐสูตร ก็เรียกว่า สักกะทั้งหลาย ในชนบทของพวกชาวสักกะนั้น.
บทว่า ที่ป่าใหญ่ คือ ในป่าใหญ่ที่เกิดเองมิได้ปลูกไว้ ติดต่อเป็นอันเดียวกันกับหิมพานต์.
บทว่า ล้วนแต่เป็นพระอรหันต์ทั้งหมด คือ ผู้สำเร็จพระอรหัตในวันที่ตรัสพระสูตรนี้เอง. ต่อไปนี้เป็นลำดับถ้อยคำ

เล่ากันมาว่า ชาวศากยะและโกลิยะช่วยกันกั้นแม่น้ำชื่อโรหิณี ในระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองโกลิยะ ด้วยเขื่อนเดียวเท่านั้นแล้วหว่านกล้า. ต่อมาในต้นเดือนเจ็ด เมื่อกล้ากำลังเหี่ยว พวกคนงานของชาวเมืองทั้งสองก็ประชุมกัน.

ในที่ประชุมนั้น พวกชาวเมืองโกลิยะพูดว่า น้ำนี้เมื่อถูกทั้งสองฝ่ายนำเอาไป (ใช้) พวกคุณก็จะไม่พอ พวกฉันก็จะไม่พอ แต่กล้าของพวกฉันจะสำเร็จด้วยน้ำ แต่เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ขอให้พวกคุณจงให้น้ำแก่พวกฉันเถิดนะ

ชาวเมืองกบิลพัสดุ์ก็พูดว่า เมื่อพวกคุณใส่ข้าวจนเต็มยุ้งแล้ว พวกฉันจะเอาทองแดงมณีเขียวและกหาปณะดำ มีมือถือกะบุงและไถ้เป็นต้น เดินไปใกล้ประตูบ้านของพวกคุณก็ไม่ได้ ถึงข้าวกล้าของพวกฉันก็จะสำเร็จด้วยน้ำ ครั้งเดียวเหมือนกัน ขอให้พวกท่านจงให้น้ำนี้แก่พวกฉันเถิดนะ

พวกฉันให้ไม่ได้. ถึงพวกฉันก็ให้ไม่ได้.

เมื่อทะเลาะกันลามปามอย่างนี้แล้ว คนหนึ่งก็ลุกไปตีคนหนึ่ง. แม้คนนั้นก็ตีคนอื่น ต่างทุบตีกันและกันอย่างนี้แล้วก็ทะเลาะกันลามปาม จนเกี่ยวโยงไปถึงชาติของพวกราชตระกูลด้วยประการฉะนี้.

พวกคนงานฝ่ายโกลิยะพูดว่า พวกแกจงพาเอาพวกชาวกบิลที่ร่วมสังวาสกับพี่น้องสาวของตน เหมือนกับพวกสุนัขและหมาจิ้งจอกเป็นต้นไป ต่อให้ ช้าง ม้า และโล่และอาวุธของพวกนั้นก็ทำอะไรพวกข้าไม่ได้.

พวกคนงานฝ่ายศากยะก็พูดบ้างว่า พวกแกก็จงพาเอาเด็กขี้เรื้อน ซึ่งเป็นพวกอนาถาหาคติมิได้ อยู่ใต้ไม้กระเบาเหมือนพวกดิรัจฉานไปเดี๋ยวนี้ ต่อให้ช้างม้าและโล่และอาวุธของพวกนั้นก็ทำอะไรพวกข้าไม่ได้หรอก.

ครั้นพวกเหล่านั้นกลับไปแล้วก็แจ้งแก่พวกอำมาตย์ที่เกี่ยวกับงานนั้น. พวกอำมาตย์ก็กราบทูลพวกราชตระกูล จากนั้น พวกเจ้าศากยะก็ว่าพวกเราจะแสดงความเข้มแข็งและกำลังของเหล่าผู้ร่วมสังวาสกับพี่สาวน้องสาว แล้วก็เตรียมยกทัพไป. ฝ่ายพวกเจ้าโกลิยะก็ว่าพวกเราจะแสดงความเข้มแข็งและกำลังของเหล่าผู้อยู่ใต้ต้นกระเบา แล้วก็เตรียมยกทัพไป.

ฝ่ายพระผู้มีพระภาคเจ้า เมื่อเวลาใกล้รุ่งนั้นเอง เสด็จออกจากมหากรุณาสมาบัติ เมื่อทรงตรวจดูโลกได้ทรงเห็นพวกเหล่านี้กำลังเตรียมยกทัพไปอย่างนี้ ครั้นทรงเห็นแล้วก็ทรงใคร่ครวญอยู่ว่า เมื่อเราไป การทะเลาะนี้จะสงบหรือไม่หนอ ได้ทรงทำการสันนิษฐานว่า เมื่อเราไปที่นั้นแล้วจะแสดงชาดกสามเรื่อง เพื่อระงับการทะเลาะกัน แต่นั้นการทะเลาะกันก็จะสงบ ต่อจากนั้น เพื่อประโยชน์การส่องถึงความพร้อมเพรียงกัน เราจะแสดงอีกสองชาดก แล้วแสดงถึงเรื่องอัตตทัณฑสูตร เมื่อชาวเมืองทั้งสองได้ฟังเทศน์แล้วจะให้เด็กฝ่ายละสองร้อยห้าสิบคน เราจะให้เด็กเหล่านั้นบวช

ทีนั้น การประชุมใหญ่ก็จะมี เพราะเหตุนั้น ขณะที่พวกเหล่านี้กำลังเตรียมยกทัพออกไป ไม่ทรงแจ้งใครๆ พระองค์เองนั่นแหละเสด็จถือบาตรจีวร ไปขัดบัลลังก์ประทับนั่ง เปล่งพระรัศมีหกสีที่อากาศระหว่างกองทัพทั้งสอง.

พอชาวเมืองกบิลพัสดุ์ได้เห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าเข้าเท่านั้น ก็คิดว่า พระศาสดาพระญาติประเสริฐของพวกเราเสด็จมาแล้ว พระองค์ทรงเห็นความที่พวกเรากระทำการทะเลาะกันหรือหนอ แล้วคิดว่า เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จมาแล้ว พวกเราจะให้ศัสตราถึงสรีระผู้อื่นไม่ได้อย่างเด็ดขาด แล้วก็ทิ้งอาวุธ นั่งไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว. แม้พวกชาวเมืองโกลิยะก็คิดเหมือนกันอย่างนั้นแหละ พากันทิ้งอาวุธ นั่งไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว.

ทั้งที่ทรงทราบอยู่เทียว พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสถามว่า มหาบพิตร! พวกพระองค์เสด็จมาทำไม. พวกเหล่านั้นกราบทูลว่า ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า! พวกข้าพระองค์เป็นผู้มาที่นี้ไม่ใช่เพื่อเล่นที่ท่าน้ำ ไม่ใช่เพื่อเล่นที่ภูเขา ไม่ใช่เพื่อเล่นแม่น้ำ ไม่ใช่เพื่อชมเขา แต่มารบกัน.

มหาบพิตร! เพราะอาศัยอะไร พระองค์จึงทะเลาะกัน. น้ำ พระพุทธเจ้าข้า.
น้ำมีค่าเท่าไร มหาบพิตร. มีค่าน้อย พระเจ้าข้า.
ชื่อว่าแผ่นดิน มีค่าเท่าไร มหาบพิตร. หาค่ามิได้ พระเจ้าข้า. ชื่อว่าพวกกษัตริย์มีค่าเท่าไร มหาบพิตร. ชื่อว่าพวกกษัตริย์หาค่ามิได้ พระเจ้าข้า.

พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่า มหาบพิตร! พวกพระองค์อาศัยน้ำที่มีค่าน้อย แล้วมาทำให้พวกกษัตริย์ซึ่งหาค่ามิได้ ฉิบหายเพื่ออะไร

แล้วตรัสว่า ในการทะเลาะกัน ไม่มีความชื่นใจ มหาบพิตรทั้งหลาย! ด้วยอำนาจการทะเลาะกัน ความเจ็บใจที่รุกขเทวดาตนหนึ่งผู้ทำเวรในที่ที่ไม่น่าเป็นไปได้แล้วผูกไว้กับหมีได้ติดตามไปตลอดกัปทั้งสิ้น แล้วตรัสชาดกเรื่องต้นสะคร้อ.

ต่อจากนั้น ตรัสอีกว่า มหาบพิตรทั้งหลาย! ไม่พึงเป็นผู้แตกตื่น เพราะฝูงสัตว์สี่เท้าในป่าหิมพานต์ซึ่งกว้างตั้งสามพันโยชน์ แตกตื่นเพราะคำพูดของกระต่ายตัวหนึ่ง ได้แล่นไปจนถึงทะเลหลวง เพราะฉะนั้น ไม่พึงเป็นผู้แตกตื่น แล้วตรัสชาดกเรื่องแผ่นดินถล่ม

ต่อจากนั้น ตรัสว่า มหาบพิตรทั้งหลาย! บางทีแม้แต่ผู้ที่อ่อนกำลัง ก็ยังเห็นช่องผิดของผู้มีกำลังมากได้ บางทีผู้มีกำลังมาก ก็เห็นช่องพิรุธของผู้อ่อนกำลังได้ จริงอย่างนั้น แม้แต่นางนกมูลไถ ก็ยังฆ่าช้างได้ แล้วตรัสชาดกเรื่องนกมูลไถ.

เมื่อตรัสชาดกทั้งสามเรื่องเพื่อระงับการทะเลาะกันอย่างนี้แล้ว เพื่อประโยชน์การส่องถึงความพร้อมเพรียงกัน จึงตรัสชาดก (อีก) สองเรื่อง.

ตรัสอย่างไร ตรัสว่า มหาบพิตรทั้งหลาย! ก็ใครๆ ไม่สามารถเพื่อจะเห็นช่องผิดของพวกผู้พร้อมเพรียงกันได้ แล้วตรัสรุกขธัมมชาดก. จากนั้น ตรัสว่า มหาบพิตรทั้งหลาย ใครๆ ไม่อาจเห็นช่องผิดของเหล่าผู้พร้อมเพรียงกันได้ แต่เมื่อพวกเขาได้ทำการวิวาทกันและกัน เมื่อนั้นลูกพรานก็ฆ่าพวกนั้นถือเอาไป ขึ้นชื่อว่าความชื่นใจ ย่อมไม่มีในการวิวาทกัน แล้วตรัสชาดกเรื่องนกคุ่ม ครั้นตรัสชาดกทั้ง ๕ เรื่องเหล่านี้เสร็จแล้ว สุดท้ายตรัสเรื่องอัตตทัณฑสูตร.

พระราชาทั้งหลายทรงเลื่อมใส ตรัสว่า หากพระศาสดาจักมิได้เสด็จมา พวกเราก็จะฆ่ากันเองด้วยมือของตนแล้วทำให้แม่น้ำเลือดไหลไป พวกเราจะไม่พึงเห็นลูกและพี่น้องของเราที่ประตูเรือน พวกเราจะไม่ได้มีแม้แต่ผู้สื่อสารโต้ตอบกัน พวกเราได้ชีวิตเพราะอาศัยพระศาสดา

อ่านเนื้อความทั้งหมดได้ที่
:56: อรรถกถา ทีฆนิกาย มหาวรรค มหาสมัยสูตร และ
:56: พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎกเล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ๗. มหาสมัยสูตร (๒๐)

ภาพประกอบจาก http://www.dhammajak...pic.php?t=13516
0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้

คำตอบก่อนหน้า: วิมุตฺติยา - วิมุตฺติยา - รักเดียวใจเดียว - วิมุตฺติยา - วิมุตฺติยา - วีระวงศ์ - วีระวงศ์ - วิมุตฺติยา - วีระวงศ์ - วิมุตฺติยา - ~Duo~ - วีระวงศ์ - วีระวงศ์ - minkbear - วิมุตฺติยา - วีระวงศ์ - หาทางดับทุกข์ - architect - วีระวงศ์ - praew - what a wonderful life -

#21 ผู้ใช้ออฟไลน์   patji ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 586
 • สมัคร: 13/05/2005

ตอบ: 14/04/2009 - 12:45

:09: :09: :09: สาธุค่ะ
0#22 ผู้ใช้ออฟไลน์   มุ่งเต็มใจ ไอคอน

 • ตอบ 5000+
 • PipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 5405
 • สมัคร: 29/09/2006

ตอบ: 14/04/2009 - 22:07

:10: :16: :09: :09: :09:
[img]http://www.sangharaja.org/images/Somdet/Example/prac_example2.jpg[/img][img]http://i.kapook.com/glitter/2009/th/12/T301109_03P.gif[/img] [img]http://board.palungjit.com/customavatars/avatar77439_1.gif[/img]
[size="2"][size="2"][size="3"][size="5"][color="#4169E1"][i][b]"ส่งเสริมเขาไป เดินทางก้าวไม่หยุด ก็ถึงจุดหมายได้" ล.ป.เลี่ยม ฐิตธัมโม วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี มอบให้ ณ ชมรมพุทธ ทีโอที ในมหามงคลวโรกาส ครบรอบ79-80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ธันวาคม2549

"พุทโธ โพเธยยัง มุตโต โมเจยยัง ติณโณ ตาเรยยัง"
"เมื่อ รู้แล้ว จักช่วยผู้อื่นรู้ด้วย เมื่อพ้นทุกข์แล้ว จักช่วยผู้อื่นพ้นทุกข์ด้วย เมื่อข้ามโอฆะแล้ว จักช่วยผู้อื่นข้ามโอฆะด้วย"

"เมื่อได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้ว จักช่วยให้ผู้อื่นได้พุทธภูมิ อภิเษกพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณด้วย"[/b][/i][/color][/size][/size][/size][/size]
0#23 ผู้ใช้ออฟไลน์   nattaphon ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 164
 • สมัคร: 05/04/2005

ตอบ: 14/04/2009 - 22:59

สาธุครับ

เมื่อวานฟังข่าวแล้วใจไม่สงบเลย

เลยต้องพึ่งซีดีพระอาจารย์ปราโมทย์ กับสวดอานาปานสติสูตรครับ เลยพอประทังจิตไม่ให้คิดร้ายมากได้บ้าง

สาธุกับท่านเจ้าของกระทู้ และผู้ร่วมสวดมนต์ทุกท่านด้วยนะครับ
0#24 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2495
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 14/04/2009 - 23:09

วันนี้ตอนสามทุ่มก็ได้ร่วมสวดมนต์เพื่อชาติ
ด้วยบท มหาสมัยสูตร และพุทธชัยมังคลคาถา (พาหุง) 9 จบ
คราวนี้ ท่องจำพาหุงขึ้นใจเลยครับ

เล่าถึงขั้นตอนการสวดมนต์ของผมเริ่มจาก

จุดธูปเทียน (ปกติไม่ค่อยจุดครับ เพราะป้องกันอัคคีภัยและสุขภาพ
แต่จุดเพื่อเป็นสื่อเพิ่มพลังใจ และครบถ้วนตามศาสนพิธี)
นโมสามจบ(นะโมตรัสสะฯ)
ไตรสรณคม(พุทธัง สรณังฯ)
อิติปิโสภควา

ต่อมาจึง ชุมนุมเทวดา(สะมันตาจักกวาเฬเรสุงฯ)
นโมสามจบ ไตรสรณคม
แล้วจึงเริ่ม มหาสมัยสูตร (เอวัมเม สุตังฯ)
พุทธชัยมังคลคาถา(พาหุงฯ) 9 จบ ใช้ลูกประคำช่วยนับเป็นคะแนนครับ
ทุกขปัตตา(ทุกขปัตตาฯ) เป็นบทส่งเทวดา สวดมนต์เสร็จแล้ว
ชินบัญชร(ชะยาสะนาคะตาฯ)
คาถาท่านพ่อลี(อะระหังพุทโธ อิติปิโสภควา นะมามิหัง)3รอบลูกประคำ108 เป็นคาถาที่หลวงปู่ฟัก และคุณแม่ชีที่หัวหินให้ผมสวดเพื่อเป็นคำบริกรรมในการนั่งสมาธิ
นั่งสมาธิภาวนา แล้วจึงต่อด้วยแผ่เมตตาครับ

ทุกบท สวดด้วยความมีสติ ให้จิตจดจ่อกับคำสวดมนต์
ถ้าใจลอยไปคิดเรื่องอื่น ก็กลับมาจดจ่อกับคำสวด
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
0#25 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2495
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 14/04/2009 - 23:18

มีภาพการจัดสถานที่สวดมนต์ของกระผมมาฝากกันครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร(พระแก้วมรกต) จำลอง
พระบรมฉายาลักษ์ในหลวง อีกทั้งพระเครื่องที่เป็นพระรูปของมหาราชผู้กู้ชาติไทย
คือ พระนเรศวรมหาราช และพระเจ้าตากสินมหาราช
อีกทั้งพระสยามเทวาธิราช สำหรับเป็นสมมติในการรำลึก
ถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หนังสือสวดมนต์ของกระผมครับ ได้มาจากถ้ำผาปล่อง
โดยพระอาจารย์เมธา ท่านเจ้าอาวาสวัดถ้ำผาปล่องรูปปัจจุบันมอบให้
เป็นหนังสือสวดมนต์ที่ดีมากๆ ครับ รวบรวมพระคาถาไว้ครบถ้วน
ใช้กันมาตั้งแต่สมัยหลวงปู่สิม ตัวใหญ่ สามารถเปิดกางได้
วีระวงศ์ใช้หนังสือสวดมนต์เล่มนี้
เป็นหนังสือสวดมนต์ประจำบ้านมาตั้งแต่ ม.5 ครับ
(แค่ปกก็อิ่มอกอิ่มใจแล้ว)

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
เฉพาะการสวดมหาสมัย ความยาวของบทสวดก็ทำให้ธูปเกือบหมดดอกแล้ว
จึงเริ่มสวดพาหุงอีกเก้าจบ

อนุโมทนาแด่ทุกท่านครับ
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
0#26 ผู้ใช้ออฟไลน์   โอไอซี ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 33
 • สมัคร: 09/11/2007

ตอบ: 14/04/2009 - 23:39

อนุโมทนากับทุกๆท่านครับ
0#27 ผู้ใช้ออฟไลน์   คำกลาง ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 666
 • สมัคร: 12/09/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 09:17

:09: :09: :09:
นะโม วิมุตตานัง : ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแต่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย
นะโม วิมุตติยา : ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแต่วิมุตติธรรม
0#28 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6503
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 10:34

:09: อนุโมทนาค่ะ
0#29 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2495
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 17:53

วันนี้ไปทำบุญที่วัดบุญญาวาส อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี
กราบ ท่านพระอาจารย์อัครเดช(ตั๋น) ถิรจิตฺโต
เนื่องในโอกาสสงกรานต์
ที่วัดไม่ได้ให้สงน้ำพระอาจารย์ครับ ด้วยเรื่องสุขภาพของท่าน
แต่ให้ทำวัตรคารวะท่านแทน
พระอาจารย์สนทนาธรรมด้วยความสดชื่นครับ

และยังสวดมนต์ภาวนาที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุครูบาอาจารย์
จึงนำภาพมาฝากกันครับ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
หลังจากคณะพวกเราสนทนากับท่านเสร็จ ก็ลงมาด้านล่าง ก็มีคณะต่อมามาถวายสังฆทานกับท่านต่อ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ทำบุญตามแต่ศรัทธา แล้วก็รับสื่อหนังสือธรรมะกัน

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
แบบเจดีย์

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
แบบพระอุโบสถ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
จิตรกรรมฝาผนัง
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
0#30 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2495
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 17:54

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ของที่วัดต้องการ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
แล้วมากราบพระประธานที่โรงย้อม และพระธาตุที่ประดิษฐานอยู่
ได้สวดมนต์เพื่อชาติกันที่นี่ บทสวดมนต์ได้แก่ นะโม, ไตรสรณคม, อิติปิโส, พาหุง และชินบัญชร

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
พระธาตุที่ประดิษฐานอยู่

ขอเชิญทุกท่านอนุโมทนาร่วมกันครับ
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
0#31 ผู้ใช้ออฟไลน์   หาทางดับทุกข์ ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1305
 • สมัคร: 24/10/2007

ตอบ: 15/04/2009 - 18:19

:09: :09: :09:

อนุโมทนาค่ะ
วิบากกรรมนำมาเกิด แต่ให้โอกาสได้พบพระพุทธศาสนา ได้พบครูบาอาจารย์ ที่เมตตาไม่มีประมาณ _/l\_

ขอโอกาสในชาตินี้ ปฏิบัติบูชาท่านทั้งหลาย ได้ผลเท่าไหร่ก็เท่าตามเหตุ เป้าหมายคือไม่ต้องมาเกิดใหม่

ชาตินี้ไม่ได้ ก็ทำต่อไปเรื่อยๆ.....

...เนตํ มม เนโสหมสฺมิ นเมโส อตฺตา...
0#32 ผู้ใช้ออฟไลน์   นายฏีกาน้อย ไอคอน

 • พุทธฏีกา
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4082
 • สมัคร: 15/12/2006

ตอบ: 15/04/2009 - 18:21

อนุโมทนาสาธุ :01:
(ภ)(น)(ท)(มโน)(อุป)(อนุ)(โค)(ม)(ผ)(ผ)(ผ)(ภ)
0#33 ผู้ใช้ออฟไลน์   กอบ ไอคอน

 • ตอบ 10000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
 • ตอบ: 12246
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 18:49

:09: :09: :09:
ไวรัสเรียกค่าไถ่ จะทำการเข้ารหัสไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของเราทั้งหมดโดยเฉพาะไฟล์เอกสาร ทำให้เปิดใช้ไฟล์ไม่ได้ทั้ง Harddisk

ตอนนี้ทาง kaspersky ออกตัวถอดรหัสมาให้ครับ
ใครที่เจอไวรัสพวกนี้ ลองเข้าไปโหลดตัวแก้ไข ที่นี่นะครับ
http://support.kaspersky.com/viruses/utility#
0#34 ผู้ใช้ออฟไลน์   KK Tay ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 452
 • สมัคร: 01/10/2005

ตอบ: 15/04/2009 - 18:52

:02: :02: :02:
0#35 ผู้ใช้ออฟไลน์   Mookooja ไอคอน

 • ตอบ 400+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 490
 • สมัคร: 06/08/2007

ตอบ: 15/04/2009 - 18:52

อนุโมทนาด้วยค่ะ
:09: :09: :09:
[font="Tahoma"]"ผู้อื่นไม่ได้ทำจิตของเราเศร้าหมอง หรือ ผ่องแผ้ว
เราเองเป็นผู้ทำให้จิตของตนเศร้าหมอง ผู้อื่นช่วยไม่ได้
แม้พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ ท่านทรงเป็นผู้บอกทางให้เท่านั้น"

หลวงปู่ขาว อนาลโย[/font]
0#36 ผู้ใช้ออฟไลน์   Mine_Mim ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1050
 • สมัคร: 02/04/2007

ตอบ: 15/04/2009 - 19:36

อนุโมทนาบุญค่ะ
:09: :09: :09:
0#37 ผู้ใช้ออฟไลน์   ทีโม ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 180
 • สมัคร: 30/12/2005

ตอบ: 15/04/2009 - 19:42

:09: สาธุ ค่ะ น้องอั๋น ที่เก็บภาพ มาให้อิ่มเอมในบุญ ค่ะ
0#38 ผู้ใช้ออฟไลน์   PNoi ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 6503
 • สมัคร: 24/01/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 20:58

:09: :09: :09:
0#39 ผู้ใช้ออฟไลน์   ตันหยง ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4379
 • สมัคร: 23/01/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 21:52

:09: :70: :11: อนุโมทนา สาธุกับน้องวีระวงศ์และคณะด้วยนะคะ
0#40 ผู้ใช้ออฟไลน์   คำกลาง ไอคอน

 • ตอบ 500+
 • PipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 666
 • สมัคร: 12/09/2004

ตอบ: 15/04/2009 - 22:15

:09: :09: :09:
นะโม วิมุตตานัง : ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแต่ท่านผู้พ้นแล้วทั้งหลาย
นะโม วิมุตติยา : ความนอบน้อมของข้าพเจ้า จงมีแต่วิมุตติธรรม
0คำตอบต่อไป: วีระวงศ์ - กลอง - GG - พอใจ - Moomina - คนเดินช้า - วีระวงศ์ - วีระวงศ์ - นิรัตตา - จำลอง -
 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ