ลานธรรมเสวนา: ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าพี่นางสิ้นพระชนม์ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

ประกาศสำนักพระราชวังสมเด็จพระเจ้าพี่นางสิ้นพระชนม์ เชิญสมาชิกลานธรรมได้ร่วมไว้อาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางฯ ให้คะแนนกระทู้: -----

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   วิมุตฺติยา ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1162
 • สมัคร: 07/07/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 10:44


รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว


สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงประชวร ฉบับที่ ๓๘ ความว่า

วันนี้ (๑ ม.ค.) คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ รายงานว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระอาการโดยรวมทรุดลง ไม่รู้สึกพระองค์ หายพระทัยอ่อนลง พระวักกะ (ไต) ไม่ทำงาน คณะแพทย์ฯ ได้ถวายการรักษาตามพระอาการอย่างใกล้ชิด

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

สำนักพระราชวัง
๑ มกราคม ๒๕๕๑. ประกาศสำนักพระราชวัง .

เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา ๐๒.๕๔ น. วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ รวมพระชันษา ๘๔ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด ๑๐๐ วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป

อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑

สำนักพระราชวัง
๒ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๑รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

0


 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   อนุตตริยะ ไอคอน

 • ตอบ 4000+
 • PipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 4035
 • สมัคร: 30/01/2004

ตอบ: 02/01/2008 - 10:53

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระราชกรณียกิจเผยแผ่พระไตรปิฎกสากลสู่โลก

พระราชกรณียกิจสำคัญด้านพุทธศาสนาของสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับสากล อักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก แด่นานาประเทศ

พระราชกรณียกิจสำคัญด้านพุทธศาสนาของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คือ ทรงเป็นองค์ประธานกิตติมศักดิ์การประดิษฐานพระไตรปิฎกฉบับสากล อักษรโรมัน ฉบับแรกของโลก และเป็นองค์ประธานก่อตั้งและองค์ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการแปลและจัดพิมพ์พระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน เพื่อพระราชทานแด่นานาประเทศ ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา

โดยพระไตรปิฎกสากล อักษรโรมัน 1 ชุด มี 40 เล่ม พระราชทานแด่สถาบันสำคัญทั่วโลกรวม 1,000 ชุด ถือเป็นพระไตรปิฎกบาฬี อักษรโรมัน ชุดที่สมบูรณ์ชุดแรกของโลก เป็นคลังอารยธรรมทางปัญญาสูงสุดของมนุษยชาติที่สืบทอดมากว่า 2,500 ปี อันเป็นผลมาจากการประชุมสังคายนาสากลของพระสงฆ์ 2,500 รูป ระดับนานาชาติ เมื่อ พ.ศ. 2500 ปัจจุบันได้ตรวจทานใหม่จัดพิมพ์เป็นอักษรโรมันในพระสังฆราชูปถัมภ์สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ผู้เสด็จไปร่วมสังคายนาพระไตรปิฎกฉบับนี้ จัดพิมพ์โดยกองทุนสนทนาธัมม์นำสุข ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค เพื่อเป็นธัมมทาน อันเป็นการสืบสานพระบวรพุทธศาสนา ตามพระราชศรัทธาในสมเด็จพระปิยมหาราช เมื่อ 112 ปีก่อน

พระไตรปิฎกเป็นคัมภีร์รวบรวมพระพุทธวจนะ อันเป็นคำสอนแสดงธัมมะเพื่อดับทุกข์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเป็นพระบรมศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย จำแนกออกเป็น พระวินัยปิฎก พระสุตตันตปิฎก และพระอภิธัมมปิฎก มีพระธัมมขันธ์ 84,000 พระธัมมขันธ์ พระพุทธองค์ตรัสไว้ในกาลสมัยใกล้เสด็จดับขันธปรินิพพานว่า "ดูกรอานนท์ ธัมมะ และวินัยใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่เธอทั้งหลาย ธัมมะและวินัยนั้นจักเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อเราล่วงลับไป"

โดยสาระสำคัญของพระไตรปิฎกบาฬี ฉบับสังคายนาสากลนานาชาติ พ.ศ.2500 พิมพ์เป็นอักษรโรมันในปี พ.ศ.2548 ใน 1 ชุด มี 40 เล่ม โดยสันปกแบ่งสีของเนื้อหาพระไตรปิฎก ดังนี้ พระวินัยปิฎก สันปกสีส้ม, พระสุตตันตปิฎก สันสีเขียว พระสุตตันปิฎก เนตติ-เปฏโกปเทสปาฬิ และมิลินทปัญหาปาฬิ สันปกสีขาว และพระอภิธัมมปิฎก สันปกสีน้ำเงิน

พระวินัยปิฎกเป็นการประมวลพุทธพจน์หมวดพระวินัย คือ พุทธบัญญัติเกี่ยวกับความประพฤติ ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียม และการดำเนินกิจการต่างๆ ของภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์ แบ่งเป็น 5 คัมภีร์ ส่วนพระสุตตันตปิฎกเป็นการประมวลพุทธพจน์หมวดพระสูตร คือ พระธัมมเทศนา คำบรรยายหรืออธิบายธัมม์ต่างๆ ที่ตรัสยักเยื้องให้เหมาะกับบุคคลและโอกาส ตลอดจนบทประพันธ์ เรื่องเล่าและเรื่องราวทั้งหลายที่เป็นชั้นเดิมในพระพุทธศาสนา แบ่งเป็น 5 นิกาย

สำหรับพระสุตตันปิฎก เนตติ-เปฏโกปเทสปาฬิ เป็นคัมภีร์ที่รองรับและรักษาความเข้าใจในพยัญชนะ อรรถ ของพระไตรปิฎกบาฬีไว้ให้ถูกต้อง ส่วนมิลินทปัญหาปาฬิ เป็นคัมภีร์มิลินทปัญหาเป็นการถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับเนื้อหาสาระในพระไตรปิฎก ระหว่างพระเจ้ามิลินท์กับพระอรหันต์นาคเสนเถระ และพระอภิธัมมปิฎกเป็นประมวลพุทธพจน์หมวดอภิธัมภ์ คือ หลักธัมม์และคำอธิบายที่เป็นเนื้อหาวิชาการล้วนๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคลหรือเหตุการณ์ แบ่งเป็น 7 คัมภีร์

อย่างไรก็ตาม ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงบำเพ็ญบุญกริยาตามรอยพระไตรปิฎกบาฬี อักษรสยาม ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบรมอัยกาธิราช ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดพิมพ์และพระราชทานไปยังสถาบันสำคัญทั่วโลกกว่า 260 สถาบัน เมื่อ 112 ปีมาแล้ว

"...ขอหวังว่า พระไตรปิฎกศึกษานานาชาติในสถาบันสำคัญทั่วโลกนี้ จักให้ความรู้และความเข้าใจใหม่แก่โลกปัจจุบัน ช่วยเสริมสร้างความรู้ในวิทยาการทั้งหลาย ให้ลึกซึ้งสู่หลักธัมมะในพระไตรปิฎก และบูรณาการเป็นฐานปัญญาเพื่อสันติสุขและมั่นคงในโลกต่อไป..." ส่วนหนึ่งของพระดำรัส สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากหนังสือพระไตรปิฎกสากล : อารยธรรมทางปัญญา นำสันติสุขและความมั่นคงสู่โลก เผยแพร่เป็นครั้งแรกในพิธีสมโภชและพระราชทานพระไตรปิฎกสากลแก่ประธานศาลฎีกา สำหรับประดิษฐาน ณ ศาลฎีกาแห่งราชอาณาจักรไทย

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2548 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จจาริกพระราชทานพระไตรปิฎกสากลฉบับปฐมฤกษ์ ณ กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา โดยพระราชทานพระไตรปิฎกแก่ประธานาธิบดีแห่งประเทศสรีลังกา เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2548 จากนั้นได้พระราชทานพระไตรปิฎกสากล แก่คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2548 และพระราชทานพระไตรปิฎกสากลเพื่อประดิษฐานคู่กับพระไตรปิฎกฉบับอักษรสยาม ณ หอสมุดคาโรลีน่า เรดิวีว่า มหาวิทยาลัยอุปซาลา ราชอาณาจักรสวีเดน เมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ.2548

ต่อมาปี พ.ศ.2549 ได้พระราชทานพระไตรปิฎกสากล แก่ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาชาธิปไตยศรีลังกา ณ รัฐสภาแห่งศรีลังกา กรุงโคลัมโบ เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2549 จากนั้นปี พ.ศ.2550 พระราชทานพระไตรปิฎกสากล แก่ประเทศญี่ปุ่น ประเทศอินเดีย และสวีเดน โดยพระราชทานพระไตรปิฎกแก่นายนิตย์ พิบูลสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ณ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2550 และพระราชทานพระไตรปิฎก แก่มหาวิทยาลัยลุนด์ ราชอาณาจักรสวีเดน ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ราชอาณาจักรเนเธอแลนด์ และพระราชทานพระไตรปิฎกสากลแก่ศาลฎีกา แห่งราชอาณาจักรไทย

:103: :103: :103: :103: :103: :103: :103: :103: :103: :103: :103: :103:

เล่าเรื่องที่มาของพระนาม "กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์"

พอดีมีคนรู้จักมาขอให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟัง ก็เลยนึกได้ว่าไหนๆ พิมพ์แล้ว เอามาลงในนี้ด้วยดีกว่า

หลายคนสงสัยว่า พระนามกรมฯ อันนี้มีที่มาอย่างไร ทำไมถึงเป็นจังหวัดนราธิวาช

คุณพ่อของผมเป็นนักเรียนฝรั่งเศสในสมัยช่วงที่พระองค์ท่านเสด็จไปสวิสบ่อยๆ โดยสมัยนั้นจะต้องทรงนั่งเครื่องบินจะต้องไปลงที่ฝรั่งเศสก่อน แล้วจึงเปลี่ยนเครื่องไปสวิส คุณพ่อผมเลยได้มีโอกาสไปเฝ้าและถวายงานตั้งแต่ยังหนุ่มๆ

ปกติคุณพ่อก็จะพาผมไปเฝ้าพระองค์ท่านที่วังเลอดิศอยู่เสมอ มีคราวนึงหลังจากที่พระองค์ท่านได้ทรงกรมใหม่ๆ คุณพ่อก็พาผมไปเฝ้าตามปกติ คุณพ่อผมทูลถามว่า ทำไมชื่อกรมฯ ถึงเป็นจังหวัดนราธิวาส ผมจำได้แม่นลยว่า ท่านตรัสว่า ท่านดีพระทัยมากที่มีคนถามเสียที อยากเล่ามานานแล้ว แต่ไม่มีใครถามเลยไม่ได้เล่า

ทรงเล่าว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ให้ทรงเลือกว่า จะให้เฉลิมพระยศเป็น สมเด็จพระฯ แบบเดียวกับสมเด็จพระเทพฯ หรือจะทรงกรมฯ

ทรงเล่าต่อว่า "ชั้น เลือกทรงกรมฯ เพราะถ้าให้เป็นสมเด็จพระฯ ก็ต้องมีชื่อใหม่ แล้วก็จะต้องเปลี่ยนลายเซ็นเปลี่ยนตราประจำตัวให้ยุ่งยากวุ่นวาย เอาเป็นกรมดีกว่า ทางสำนักฯ ก็ถามมาว่าอยากได้จังหวัดไหน ชั้นก็บอกไปว่า พ่อชั้น (สมเด็จพระบรมราชชนกฯ) เป็นก๊กภาคใต้ (สงขลา) ชั้นก็เลยอยากได้ภาคใต้เหมือนกัน ก็บอกเค้าไป เค้าก็แต่งมาให้เลือก 4 ชื่อ มีนราธิวาส สตูล พัทลุง และอีกอันจำไม่ได้ ชั้นก็เลยเลือกนราธิวาส เพราะว่าฟังแล้วเพราะสุด"

เรื่องนี้คงไม่ค่อยมีใครรู้ เอามาเล่าให้เพื่อนๆ ชาวห้องสนุกได้รู้เป็นเกร็ดสนุกๆ กันครับ

จากคุณ : Lawเก้อ


-------------------------------------------------------------------------------------------

การสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงกรม

ผู้เขียน : นางสาวกนกวลี ชูชัยยะ
ที่มา : จดหมายข่าวราชบัณฑิตยสถาน ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๔๙, มิถุนายน ๒๕๓๘


การสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงกรม

เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า “สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์” เนื่องในมงคลสมัยที่สมเด็จพระพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุ ๖ รอบ

เรื่องการทรงกรมของพระบรมวงศานุวงศ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจ จึงขอนำเสนอเรื่องดังกล่าวดังนี้

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายถึงเรื่องยศของเจ้านายในราชสกุลไว้ว่า “ยศเจ้านายในราชสกุลมี ๒ ประเภท สกุลยศ คือ ยศที่เกิดเป็นเจ้านายชั้นใดประเภทใด ๑ และ อิสสริยยศ คือยศที่สมเด็จพระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาตั้งแต่งในทางราชการประเภท ๑”

สกุลยศชั้นสูงของเจ้านายคือ “เจ้าฟ้า” สกุลยศรองลงมาคือ “พระองค์เจ้า” “หม่อมเจ้า” “หม่อมราชวงศ์” และ “หม่อมหลวง” ตามลำดับ

ส่วนอิสริยยศ ซึ่งเป็นยศที่พระเจ้าแผ่นดินทรงสถาปนาเจ้านายให้มีศักดิ์สูงขึ้นนั้น นอกจากการสถาปนายกให้มีพระยศสูงขึ้นทางสกุลยศ คือยกหม่อมเจ้าเป็นพระองค์เจ้า ยกพระองค์เจ้าเป็นเจ้าฟ้าแล้ว ยังมีการสถาปนาพระอิสริยยศอีกอย่างหนึ่ง คือสถาปนาเจ้านายในราชตระกูลตั้งแต่ชั้นพระองค์เจ้าขึ้นไปให้เป็นเจ้าต่างกรม คือมียศเป็นกรมหมื่น กรมขุน กรมหลวง กรมพระ และ กรมพระยา นั้น ปรากฏครั้งแรกในสมัยอยุธยา รัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยในสมัยอยุธยาแบ่งพระอิสริยยศเจ้านายต่างกรมเป็น ๔ ชั้น คือ กรมพระ กรมหลวง กรมขุน และกรมหมื่น

ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ได้ทรงเพิ่มพระอิสริยยศเจ้าต่างกรมขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เรียกว่า กรมสมเด็จพระ ซึ่งเป็นพระยศที่สูงกว่ากรมพระที่เคยมีมาแต่ก่อน และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ โปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระยศกรมพระยาขึ้นแทนพระยศกรมสมเด็จพระ

การตั้งเจ้านายให้ “ทรงกรม” เป็น “เจ้าต่างกรม” นั้น เนื่องจากพระเจ้าแผ่นดินทรงเห็นว่า เจ้านายบางพระองค์มีพระปรีชาสามารถในกิจการงาน อุทิศพระองค์ให้กับงานราชการ มีความซื่อสัตย์ สมควรที่จะมีผู้คนส่วนหนึ่งเพื่อทำหน้าที่แบ่งเบาภาระในการปฏิบัติงานส่วนพระองค์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้านายพระองค์นั้นมีผู้คนรวบรวมขึ้นเป็นกรม โดยโปรดเกล้าฯ ให้มีผู้บังคับบัญชาหรือกรมมีชั้นยศที่แสดงให้เห็นว่า เป็นกรมที่มีผู้คนมากน้อยตามชั้นยศเจ้ากรมนั้น เช่น เจ้านายทรงกรมเป็น “กรมหลวง” เจ้ากรมมียศเป็นหลวง ปลัดกรมมียศเป็น “ขุน” และ สมุหบัญชีมียศเป็น “หมื่น”

การออกพระนามเจ้านายที่เป็นเจ้าต่างกรมหรือทรงกรมนั้นต้องออกพระนามเจ้านายเสียก่อนแล้วจึงตามด้วยชื่อกรม ซึ่งเป็นหัวหน้าผู้คนในบังคับบัญชา เพื่อแสดงให้เห็นว่าเจ้านายพระองค์นั้นบังคับบัญชากรม เช่น สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามหามาลา กรมพระยาบำราบปรปักษ์ แต่ปัจจุบันชื่อกรมเหล่านั้นมีความหมายเป็นพระอิสริยยศและพระนามเจ้านายเท่านั้น มิได้มีผู้คนอยู่ในบังคับบัญชาเช่นสมัยก่อน

นอกจากนี้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้ทรงตั้งพระนามทรงกรมของพระราชโอรสและพระราชธิดาตามชื่อจังหวัดหรือมณฑล เช่น กรมขุนนครสวรรค์วรพินิต กรมขุนลพบุรีราเมศร์ กรมขุนสงขลานครินทร์

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ ทรงสละราชสมบัติใน พ.ศ. ๒๔๗๗ ไม่มีการสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงกรม คงมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ ๘ ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนกรม สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระนริศรานุวัดติวงศ์ เป็นสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๘๘ จนกระทั่งรัชกาลปัจจุบันได้มีการสถาปนาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าธานีนิวัต เป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิยากร เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓

และเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาพระราชวงศ์ขึ้นเป็นพระองค์เจ้าต่างกรม ๔ พระองค์ คือ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุมภฎพงศ์บริพัตร เป็นพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนครสวรรค์ศักดิ์พินิต พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร เป็น พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอลงกฏ เป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นอดิศรอุดมศักดิ์ และพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้านักขัตรมงคลเป็น พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจันทบุรีสุรนาถ

นับจาก พ.ศ. ๒๔๙๕ เป็นต้นมาไม่มีการสถาปนาพระบรมวงศานุวงศ์ให้ทรงกรมอีก จนกระทั่งในวันที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็น กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องจากมีพระราชดำริว่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา เป็นสมเด็จพระโสทรเชษฐภคินีที่ทรงพระคุณานุคุณ และทรงเป็นที่เคารพนับถือแห่งพระบรมราชวงศ์ อีกทั้งทรงปฏิบัติพระราชภารกิจแทนพระองค์ด้วยความจงรักภักดีและเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติตลอดมา เพื่อเป็นการสนองพระกรุณาธิคุณ เชิดชูพระเกียรติตามราชประเพณี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายใน มีพระนามตามจารึกในพระสุพรรณบัฏว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์.


-----------------------------------------------------------------------------------------
:63: :63: :63:

ใต้ฝ่าละอองทุลีพระบาท กราบถวายบังคม ด้วยความอาลัยและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

:09:

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย อนุตตริยะ: 02/01/2008 - 20:05

[size="4"][font="Tahoma"]อย่าคิดสั้นปกป้องความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ จนทำให้เกิดความเสียหายต่อพระพุทธศาสนา ลองตั้งสติแล้วหาวิธีการใหม่ที่ดีกว่านี้ดู[/font][/size]
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   วีระวงศ์ ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 2495
 • สมัคร: 14/03/2004

ตอบ: 02/01/2008 - 11:16

ขอแสดงความไว้อาลัยแด่พระองค์
ร่วมบุญบูรณะหออมราภิรมย์ วัดบรมนิวาส กทม
17 ตุลาคม 2553 ณ กุฏิปัทมราช วัดบรมนิวาส กทม.
http://bit.ly/borromniwat

งานน้อมรำลึกคล้ายวันมรณภาพ หลวงปู่มั่น ปีที่ 61
กฐินวัดป่าภูริทัตถิราวาส กับวัดป่าภูหัวแจก บ้านหนองผือ
ตำบลนาใน อำเภอพรรณานิคม จังหวัดสกลนคร
http://bit.ly/pumun61th
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   BSS ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1063
 • สมัคร: 20/02/2006

ตอบ: 02/01/2008 - 11:26

:09:
0#4 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 12:28

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง โดยให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษาทุกแห่งลดธงครึ่งเสา -ไว้ทุกข์ 15 วัน

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์

ตามที่ได้มีประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ลงวันที่ 2 มกราคม 2551 นั้น รัฐบาลได้รับทราบด้วยความโทมนัสอย่างยิ่ง และได้พิจารณาเห็นว่า โดยที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มีพระมหากรุณาธิคุณใหญ่หลวงต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา จึงเห็นสมควรประกาศดังต่อไปนี้

1. ให้สถานที่ราชการ รัฐวิสาหกิจ และสถานศึกษาทุกแห่ง ลดธงครึ่งเสา มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป
2. ให้ข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ไว้ทุกข์ มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2551 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2551

พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์
นายกรัฐมนตรี

ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการออนไลน์ วันที่ 2 มกราคม 2551
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 13:05

บชน.เตรียมกำลัง800รปภ.เส้นทางเคลื่อนพระศพพระพี่นาง

กองบัญชาการตำรวจนครบาลใช้กำลัง กว่า 800 นาย รักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก ในเส้นทางพระราชพิธีเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

พล.ต.ต.ภานุ เกิดลาภผล รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล เปิดเผยว่า กองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดเตรียมเส้นทาง การรักษาความปลอดภัย และการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ในพระราชพิธีเคลื่อนพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่สำนักพระราชวัง จะมีการเคลื่อนพระศพ ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาประมาณ 14.00 น. มาประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง
โดยจะมีการเคลื่อนขบวนพระศพ ออกจากโรงพยาบาลศิริราช ใช้เส้นทาง ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช เข้าทางประตูเทวาภิรมณ์ พระบรมมหาราชวัง โดยตลอดเส้นทางที่เคลื่อนขบวนผ่านนั้น ได้สนธิกำลังตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร โครงการพระราชดำริ และพื้นที่ ทั้งสิ้นกว่า 800 นาย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจร และรักษาความปลอดภัย ซึ่งเส้นทางที่ขบวนเคลื่อนผ่าน จะมีการปิดจราจรชั่วคราว

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล กล่าวต่อว่า สำหรับประชาชนที่จะเฝ้ารับเสด็จ และร่วมไว้อาลัย ในระหว่างที่ขบวนเคลื่อนผ่าน นั้น ขอให้แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีดำ และร่วมไว้อาลัยอย่างสงบ

ที่มาจากINNNEWS

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

พระประวัติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

เชิญร่วมลงนามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คลิกที่นี่
0#6 ผู้ใช้ออฟไลน์   นางฟ้า ไอคอน

 • ตอบ 200+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 229
 • สมัคร: 04/04/2007

ตอบ: 02/01/2008 - 13:17

ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
0#7 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 13:22

คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เผย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงห่วงใยในพระอาการประชวร สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขณะที่ทางแพทย์ ได้ทำการถวายรักษา อย่างใกล้ชิด

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยถึงการรักษาพระอาการประชวรของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตลอดช่วงเวลาตั้งแต่ที่พระองค์เสด็จพระทับรักษาพระวรกายที่ รพ.ศิริราช ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ทรงมีความห่วงใยในพระอาการประชวรของพระองค์และเสด็จเยี่ยมพระอาการที่โรงพยาบาลอยู่บ่อยครั้งจนถึงวันที่พระองค์สิ้นพระชนม์ ซึ่งทางคณะแพทย์ได้มีการถวายการรักษาและติดตามพระอาการอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามพระองค์ท่านทรงจากไปด้วยพระอาการโดยสงบ

เชิญร่วมลงนามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คลิกที่นี่
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 13:47

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

ปวงชนชาวไทยสุดอาลัยต่อข่าวการจากไป

ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐น. สำนักพระราชวังได้ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ โดยมีใจความว่า สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้เสด็จประทับรักษาพระอาการประชวร ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น

แม้คณะแพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ พระอาการประชวรได้ทรุดลงตามลำดับ และสิ้นพระชนม์ เมื่อเวลา ๒ นาฬิกา ๕๔ นาที วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑ รวมพระชันษา ๘๔ ปี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สำนักพระราชวังจัดการพระศพ ถวายพระเกียรติสูงสุดตามราชประเพณี ประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด ๑๐๐ วันตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป
อนึ่ง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ซึ่งประดิษฐาน ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา ๑๓ นาฬิกา ถึงเวลา ๑๖ นาฬิกา วันพุธที่ ๒ มกราคม ๒๕๕๑
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
.................................................................................................................
โรงพยาบาลศิริราช ร่วมถวายความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เป็นเวลา 100 วัน พร้อมจัดพื้นที่ศาลาศิริราช 100 ปี ให้ประชาชนร่วมถวายความไว้อาลัย
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันท์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยภายหลังนำคณะแพทย์ศิริราชพยาบาลเข้าถวายสักการะพระฉายาลักษณ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ ศาลาศิริราช 100 ปี รพ.ศิริราช ว่า ทาง รพ.ศิริราช จะร่วมกันถวายความไว้อาลัยต่อการสิ้นพระชนม์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเวลา 100 วันหลังจากนี้ โดยจะมีการงดกิจกรรมรื่นเริงต่างๆ ในช่วงเวลาดังกล่าว
พร้อมกับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันสวมใส่ชุดสีดำเพื่อเป็นการถวายความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่านด้วย นอกจากนี้ยังจะมีการจัดพื้นที่ภายในศาลาศิริราช 100 ปี เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันถวายความไว้อาลัยแด่พระองค์ท่าน อย่างไรก็ตามตนรู้สึกเสียใจต่อการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ท่านเช่นเดียวกับคนไทยทุกคน ในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาท ซึ่งทางคณะแพทย์ได้ใช้ความพยายามอย่างสุดความสามารถในการถวายการรักษาแล้ว
.................................................................................................................
เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวัง จัดเตรียมพื้นที่ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ที่พระบรมมหาราชวังในขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากสำนักพระราชวังได้จัดเตรียมพื้นที่ในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวัง สำหรับเป็นที่ประดิษฐานพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สำนักพระราชวัง จัดการพระศพตามพระเกียรติสูงสุดตามพระราชประเพณี
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระบรมวงศานุวงศ์ และข้าทูลละอองธุลีพระบาทในราชสำนักไว้ทุกข์ถวายมีกำหนด 100 วัน ตั้งแต่วันสิ้นพระชนม์เป็นต้นไป

โดยภายหลังมีการเคลื่อนพระศพจากโรงพยาบาลศิริราช มายังพระบรมมหาราชวังแล้ว ในเวลาประมาณ 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ จะเสด็จพระราชดำเนินมาในการสรงน้ำพระศพ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ก่อนจะประดิษฐานพระศพ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในการสวดพระอภิธรรมพระศพต่อไป

สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมถวายน้ำสรงพระศพ ที่ศาลาดุสิดาลัย ซึ่งทางสำนักพระราชวัง ได้เปิดให้เดินทางเข้ามาตั้งแต่เวลา 13.00 น. ไปจนถึงเวลา 16.00 น. โดยให้เข้าทางประตูวิเศษไชยศรี พร้อมทั้งแต่งกายไว้ทุกข์สีดำ ส่วนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั้น ยังสามารถเดินทางเข้ามาได้ โดยขอให้เข้าทางประตูมณีนพรัตน์ และประตูสวัสดิโสภาเท่านั้น
เชิญร่วมลงนามเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ คลิกที่นี่
0#9 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 13:56

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ขัติยราชนารีผู้ทรงคุณแห่งแผ่นดิน

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ประสูติเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2466 ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศอังกฤษ เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เมื่อแรกประสูติทรงพระนามในสูติบัตรว่า May ตามที่โรงพยาบาลตั้งถวาย ต่อมาเมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานตั้งพระนามว่า หม่อมเจ้าหญิงกัลยาณิวัฒนา มหิดล (คำว่า "วัฒนา" ในพระนาม ทรงตั้งตามพระนามาภิไธยของสมเด็จพระศรีสวรินทราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า (สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี) ต่อมาพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนเป็น พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากัลยาณิวัฒนา

ในปี พ.ศ.2467 สมเด็จพระบรมราชชนกเสด็จพร้อมกับครอบครัวเล็ก ๆ ไปยังประเทศเยอรมนี เพื่อรักษาพระองค์ และในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ.2468 พระอนุชาพระองค์แรกได้ประสูติ ณ โรงพยาบาลเมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี และได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวว่า “หม่อมเจ้าอานันทมหิดล”

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ ได้ตรัสถึงพระอนุชาซึ่งทรงเป็นสมาชิกใหม่ของครอบครัวในหนังสือ “เจ้านายเล็ก ๆ –ยุวกษัตริย์” ว่า
“ข้าพเจ้าเองจำเหตุการณ์สำคัญนี้ไม่ได้เลย เพราะอายุเพียง 2 ขวบ 4 เดือน แต่คงยินดีอย่างมากที่ได้น้อง ซึ่งคงไม่เป็นเรื่องธรรมดานัก เพราะในหลายครอบครัวลูกคนโตมักจะอิจฉาน้องที่อ่อนกว่าไม่มากนัก เพราะพ่อแม่มักให้ความสำคัญแก่ลูกคนใหม่ แต่ทูลหม่อมฯแม่และแหนน (นางสาวเนื่อง จินตตุล พระพี่เลี้ยง ภายหลังได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น “ท้าวอินทรสุริยา”) คงได้อธิบายเรื่องน้องที่จะเกิดไว้อย่างดี ข้าพเจ้าจึงรู้สึกรักและอยากช่วยเลี้ยงน้อง”

ต่อมาในปี พ.ศ.2469 ครอบครัวราชสกุลมหิดลเสด็จยังสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมราชชนกทรงศึกษาต่อจนได้รับปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต มีเหตุการณ์ที่สำคัญเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อพระอนุชาพระองค์ที่สองได้ประสูติเมื่อวันจันทร์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2470 ณ โรงพยาบาลเคมบริดจ์ ประเทศสหรัฐอเมริกา พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้พระราชทานพระนามว่า “ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดช”
ทั้งสามพระองค์พี่น้องในราชสกุลมหิดล ต่างสนิมสนมรักใคร่ผูกพันทรงเติบโตขึ้นท่ามกลางความเรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงอบรมดูแลให้ทุกพระองค์ช่วยเหลือตนเอง มีระเบียบวินัย และเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยโอกาสกว่า จนเป็นพื้นฐานสำคัญในพระอุปนิสัยของทุกพระองค์

ในวันที่ 24 กันยายน พ.ศ.2472 สมเด็จพระบรมราชชนกประชวรและทรงจากครอบครัวไป
“ทูลหม่อมฯสิ้นพระชมน์เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2472 ข้าพเจ้าจำวันนี้ได้ดี ข้าพเจ้ากำลังเล่นอยู่ที่หน้าตำหนัก โดยเดินอย่างดัง ๆ บนขอบถนน...ก็มีคนมาบอกให้เงียบ ๆ และให้ขึ้นไปหาแม่ที่ห้องแต่งตัวของแม่ แม่นั่งอยู่บนม้ายาวหน้าหน้าต่าง แม่ดึงตัวข้าพเจ้าไปกอด และพูดอะไรที่ข้าพเจ้าจำไม่ได้ และร้องไห้ ข้าพเจ้าก็ร้องไห้ไปด้วย เพราะความตกใจที่เห็นแม่ร้องไห้มากกว่าอื่น”
ด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่ตลอด 84 ปีที่ผ่านมา สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา ทรงมีพระกรณียกิจที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อส่วนรวมในหลายแขนง ตั้งแต่เสด็จกลับเมืองไทยในปี พ.ศ.2493 ทรงเริ่มต้นเป็นอาจารย์สอนนิสิตนักศึกษาที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ อีกหลายแห่ง
ภาพที่ประชาชนไทยต่างคุ้นเคยและอยู่ในความทรงจำมาจนทุกวันนี้ คือเมื่อครั้งที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนียังทรงเจริญพระชนชีพ ได้เสด็จไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องถิ่นทุรกันดารอยู่เสมอ พร้อมกับทรงนำแพทย์อาสาไปให้การรักษาผู้เจ็บป่วย โดยมีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ตามเสด็จอยู่เคียงข้าง

ข้อมูลและภาพจาก : หนังสือ “แสงหนึ่งคือรุ้งงาม” หนังสือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ในโอกาสเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 15:33

สำนักพระราชวังเตรียมเคลื่อนพระศพพระพี่นาง

เจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังเตรียมเคลื่อนขบวนพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ออกจากโรงพยาบาลศิริราชในเวลา 15.00 น.

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

หมายกำหนดการพระราชพิธีสรงน้ำพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ วันนี้ (2 ม.ค.)
เวลาประมาณ 14.20 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จะเสด็จฯ ออกจากวังศุโขทัย และจะเสด็จฯ ถึงโรงพยาบาลศิริราช ในเวลาประมาณ 14.30 น.

เวลา 15.00 น. จะมีการเริ่มเคลื่อนย้ายพระศพ

จากนั้น 15.15 น. จะเคลื่อนย้ายพระศพถึงพระที่นั่งพิมานรัตยา เข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูเทวาภิรมย์ โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ร่วมรับเสด็จพระศพด้วย

หลังจากนั้น เวลา 15.45 น. จะมีการอัญเชิญพระศพเข้าสู่พระที่นั่งเพื่อเตรียมพิธีสรงน้ำพระศพต่อไป

เวลา 16.00 น. พระบรมวงศ์จะเสด็จฯ เข้าสู่พระที่นั่งพิมานรัตยา

เวลา 17.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จฯ ถึงพระบรมมหาราชวัง พระราชทานถวายน้ำสรงพระศพ
.................................................................................................................
เตรียมถวายหีบพระศพไม้สักทองทรงหลุยส์ผสมบุษบก 3 ชั้นลายกุหลาบ

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กรุงเทพฯ 2 ม.ค.- นายพรเทพ สุริยา เจ้าของ บริษัท สุริยาหีบศพ เปิดเผยว่า นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่ให้บริษัทสุริยาฯ ทูลเกล้าฯ ถวายหีบพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ซึ่งหีบพระศพสร้างด้วยไม้สักทองอายุ 100 ปี ใช้หมึกจีนพ่นสีโอ๊คม่วง เห็นลายไม้สักทองที่สวยงาม ขนาดความกว้าง 26 นิ้ว ยาว 2.19 เมตร ลักษณะของหีบพระศพเป็นทรงหลุยส์ผสมบุษบก มีลวดลายเป็นลายกุหลาบ ส่วนขอบล่างเป็นลายหลุยส์ ฝาด้านบนเป็นบุษบก 3 ชั้น สำหรับภายในหีบพระศพ ใช้ผ้าไหมสีครีมทอง ตกแต่งประดับ รวมมูลค่าหีบพระศพ ประมาณ 500,000 บาท
โดยก่อนหน้านี้ บริษัทสุริยาฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้จัดสร้างหีบพระศพถวายสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และ ม.ล.บัว กิติยากร และคุณพุ่ม เจนเซ่น มาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำหีบพระศพทูลเกล้าฯ ถวายที่โรงพยาบาลศิริราช ในเวลา 12.00 น.วันนี้ (2 ม.ค.)

.................................................................................................................
เตรียมเส้นทางขบวนเชิญพระศพ (ล่าสุด)

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

กทม. 2 ม.ค. - พล.ต.ท.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) กล่าวถึงการเตรียมเส้นทางขบวนอัญเชิญพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ จากโรงพยาบาลศิริราช ช่วงบ่ายวันนี้ (2 ม.ค.) ว่ากองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ได้เตรียมเส้นทางเคลื่อนขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยใช้ถนนอรุณอัมรินทร์ข้ามสะพานพระปิ่นเกล้า เลี้ยวขวาเข้าถนนราชดำเนินใน เลี้ยวขวาเข้าถนนหน้าพระลาน แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนมหาราช ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ก่อนเคลื่อนเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง ทางประตูเทวาภิรมย์ ตรงข้ามราชนาวีสโมสร จากนั้นสำนักพระราชวังจะเชิญพระศพประดิษฐานภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

สำหรับประชาชนสามารถเข้าถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ ได้ระหว่างเวลา 13.00-16.00 น. ที่ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง และสามารถเฝ้าถวายบังคมพระศพได้ตลอดเส้นทาง

นายประสงค์ ตันมณีวัฒนา อธิบดีกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชย์นาวี เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการรอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ที่มีความประสงค์ จะเดินทางมายังโรงพยาบาลศิริราช เพื่อถวายบังคมพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ กรมการขนส่งทางน้ำฯ ได้จัดเรือข้ามฟาก 2 ลำ ให้บริการเดินเรือสลับกัน จากท่าช้าง มายังท่าเรือศิริราช โดยไม่คิดค่าโดยสารแก่ประชาชน ในตลอดวันนี้
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 16:13

ในหลวงเสด็จฯกลับวังสวนจิตรแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินกลับไปยังพระราชวังสวนจิตรลดาแล้ว หลังจากเสด็จพระราชดำเนินติดตามอาการพระประชวรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่บริเวณชั้น 16 อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราช ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2550 โดยมีคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาชนจำนวนมาก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จฯ

ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้ประทับรักษาพระอาการประชวร ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2550 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศ์ทุกพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงติดตามพระอาการประชวรของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อพระราชทานกำลังพระทัยอย่างใกล้ชิด

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้วรูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
ล่าสุดขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ได้ถึงยังพระบรมมหาราชวังแล้ว 02-01-2551 เวลา 15:37 นโดยมีข้าราชการ พร้อมประชาชนทุกหมู่เหล่าเผ้ารอรับเสด็จขบวนพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ อย่างเนืองแน่น

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กรรมลิขิต: 02/01/2008 - 16:33

0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   เด็กก้นบาตร ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 4
 • สมัคร: 21/12/2007

ตอบ: 02/01/2008 - 16:20

มนุษย์นั้นเกิดมาย่อมมิอาจเป็นอัตตาตลอดไป ผู้ไปแล้วนั้นย่อมสบายกว่าผู้ที่ยังอยู่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ขอจงทรงพระเจริญ และให้มีพระทัยเข้มแข็ง และอยู่เป็นมหาร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรต่อไป ควรมิควรแล้วแต่จะทรงพระกรุณา ด้วยเกล้วด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 16:24

เปิดให้ผู้นำ ตปท.-คนไทยในต่างแดนลงนามไว้อาลัย
รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

นายธฤต จรุงวัฒน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ กล่าววันนี้ (2 ม.ค.) ว่า กระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งเรื่องสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ ไปยังสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ต่างประเทศในประเทศไทย ไว้อาลัยและร่วมพิธีพระศพ ส่วนสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยในต่างประเทศทั้ง 90 แห่ง จะลดธงชาติครึ่งเสาพร้อมวางสมุดไว้อาลัย เพื่อให้ผู้นำของรัฐบาลต่างประเทศ ชาวต่างชาติและชาวไทยในต่างประเทศ ลงนามไว้อาลัยด้วย ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำพระราชประวัติและคำไว้อาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขึ้นเว็บไซต์ของกระทรวงที่ http://www.mfa.go.th ด้วย

ด้าน นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศ ในฐานะที่ได้ถวายงานสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ครั้งเสด็จเยือนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ กล่าวว่า พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์วัดไทยในสวิตเซอร์แลนด์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย ทรงมีเมตตา ทรงวางพระองค์อย่างเป็นกันเองกับทุกคน ทำให้รู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างมาก
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 16:37

หมายกำหนดการพิธีเคลื่อนย้ายพระศพพระพี่นางฯ 2

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ สิ้นพระชนม์ วันพุธที่ 2 มกราคม 2551 เวลา 2 นาฬิกา 54 นาที ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร

วันเดียวกันนี้ เวลา 17 นาฬิกา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง พระราชทานน้ำสรงพระศพเสร็จแล้ว
เจ้าพนักงานเชิญพระศพลงสู่หีบ ตำรวจหลวงเชิญไปประดิษฐานหลังพระแท่นแว่นฟ้าทอง ประกอบพระลองทองใหญ่ ภายใต้เศวตฉัตร 5 ชั้น แวดล้อมด้วยเครื่องสูงทองแผ่ลวด บังแทรก ชุมสาย ต้นไม้ทองเงิน ณ มุขตะวันตกพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เสร็จแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงวางพวงมาลา ทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะพระศพ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพระพุทธรูป และทรงทอดผ้าไตร พระสงฆ์ 84 รูปสดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงจุดธูปเทียนที่พระแท่นพระสวดพระอภิธรรม
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินกลับ

การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ ไว้ทุกข์ สายสะพายมหาจักรี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า 8 รูป กำหนด 100 วัน
0#15 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 17:03

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) นัดแรกของศักราชใหม่ วันนี้ (2 ม.ค.) ครม. สวมชุดไว้ทุกข์ถวายเนื่องในวันสิ้นพระชนม์ ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดย นายจุลยุทธ หิรัณยะวสิต ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอที่ประชุม ครม. รับทราบการแต่งตั้งคณะอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน และมีกรรมการ 40 คน แบ่งเป็นคณะอนุกรรมการ 8 คณะ

ครม.มีมติไว้ทุกข์ให้ พระพี่นางฯ 100 วัน ขอร่วมมือบันเทิงงดงานรื่นเริง 15 วัน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงารนพระราชพิธีถวายพระเพลิง

คุณหญิงทิพาวดี เมฆสวรรค์ รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมครม.มีมติที่จะให้คณะรัฐมนตรีไว้ทุกข์ให้แก่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเวลา 100 วัน ส่วนข้าราชการให้ไว้ทุกข์เป็นเวลา 15 วัน และยังมีมติให้หน่วยงานราชการทั้งหมดเลื่อนหรือยกเลิกการจัดงานมหรสพหรืองานรื่นเริงต่าง ๆ ออกไปก่อนในช่วงเวลา 15 วันนี้ รวมทั้งในช่วงเวลา 100 วัน หากไม่มีความจำเป็นใด ๆ ก็ไม่ควรให้มีการจัดงานมหรสพหรืองานรื่นเริงใด ๆ ด้วย สำหรับประชาชนนั้น รัฐบาลก็ขอเชิญชวนให้ร่วมกัน แสดงความไว้อาลัยด้วยการใส่ชุดดำเป็นเวลา 15 วัน พร้อม ๆ กับข้าราชการด้วย

คุณหญิงทิพาวดี กล่าวว่า ทั้งนี้ในที่ประชุมครม.ยังได้มีการพูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านที่ได้ทรงงานและทำทุกอย่างให้ประชาชนเป็นเวลาถึง 84 ปี ซึ่งตนได้สั่งการให้สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 สถานีโทรทัศน์ทีไอทีวี และสถานีวิทยุที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมประชาสัมพันธ์ ได้จัดรายการต่าง ๆ ที่เป็นการเทอดพระเกียรติ อย่างน้อยเป็นเวลา 15 วัน แต่สำหรับคนไทยหากจะแสดงความจงรักภักดี และแสดงความชื่นชมในผลงานของพระองค์ท่านก็สามารถทำได้ตลอดไป นอกจากนี้ได้มีมติให้ตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราช โดย มี นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

แต่งตั้งคกก.จัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มีคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 1/2551 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ด้วยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้สิ้นพระชนม์ ในวันพุธที่ 2 มกราคม 2551 คณะรัฐมนตรี (ครม.) จึงมีมติให้มีการจัดงานราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2434 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

โดยมีองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ดังนี้

องค์ประกอบคณะที่ปรึกษา

1.1 ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เป็นที่ปรึกษา

1.2 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เป็นที่ปรึกษา

1.3 ประธานศาลฎีกา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ

1.4 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานกรรมการ

1.5 รองนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นรองประธานกรรมการ

1.6 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทุกท่าน เป็นกรรมการ

1.7 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ

1.8 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

1.9 รัฐมนตรีว่ากรกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ

1.10 รัฐมนตรีวง่ากรกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ

1.11 ท่านผู้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม เป็นกรรมการ

1.12 เลขานุการในพระองค์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นกรรมการ

1.13 เลขาธิการพระราชวัง เป็นกรรมการ

1.14 ราชเลขาธิการ เป็นกรรมการ

1.15 เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

1.16 เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นกรรมการ

1.17 ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นกรรมการ

1.18 ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นกรรมการ

1.19 ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นกรรมการ

1.20 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นกรรมการ

1.21 ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นกรรมการ

1.22 ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นกรรมการ

1.23 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นกรรมการ

1.24 ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นกรรมการ

1,25 ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นกรรมการ

1.26 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นกรรมการ

1.27 อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นกรรมการ

1.28 อธิบดีกรมการศาสนา เป็นกรรมการ

1.29 อธิบดีกรมศิลปากร เป็นกรรมการ

1.30 อธิบดีกรมธนารักษ์ เป็นกรรมการ

1.31 ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นกรรมการ

1.32 ประธานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นกรรมการ

1.33 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและเลขานุการ

1.34 รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายจาดุร อภิชาตบุตร) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.35 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางปราณี สริวัฒน์) เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.36 ผู้อำนวยการสำนักแผนงานและกิจการพิเศษสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.37 ผู้อำนวยการสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.38 ผู้อำนวยการกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

1.39 ผู้อำนวยการกองพิธีการ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ทั้งนี้มีอำนาจหน้าที่

2.1 ดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตามพระราชประเพณีและสมพระเกียรติตรงตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล

2.2 ประสานงานกับหน่วยงานและบุคคล ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง อำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สมพระเกียรติ

2.3 มีอำนาจจัดตั้งคณะที่ปรึกษา คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานเพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติงานได้ตามความจำเป็น

2.4 ดำเนินการอื่น ๆที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2551

ลงนามพล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี

0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 17:06

สำนักพระราชวังขยายเวลาให้ ประชาชน ถวายน้ำสรงพระศพ "พระพี่นางฯ"
แม้จะหมดเวลาที่ทางสำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าไปถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ มาเป็นเวลาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้ว แต่ขณะนี้ที่บริเวณหน้าศาลาสหทัยสมาคม ยังคงมีประชาชนจำนวนมากที่ต่อเเถวเพื่อรอโอกาสเข้าไปถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ล่าสุด ทางสำนักพระราชวังได้เปิดโอกาสให้พสกนิกรที่ขณะนี้รออยู่บริเวณหน้าศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง ได้ทยอยขึ้นไปถวายน้ำสรงพระศพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แม้ตอนแรกทางสำนักพระราชวังเปิดโอกาสให้ประชาชนทยอยขึ้นไปได้ทีละ 9 คน และขยายเป็น 100 คน ขณะที่ยังได้ขยายเวลาต่อไปเรื่อยๆ

สำนักพระราชวังมอบหมาย ศน.นิมนต์พระ 84 รูป สวดพระอภิธรรม

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับหนังสือจากกองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง มอบหมายให้กรมการศาสนา (ศน.) ดำเนินการนิมนต์พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ จำนวน 84 รูป สดับปกรณ์ นิมนต์พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม ประจำทั้งกลางวัน กลางคืน รับพระราชทานฉันเช้า วันละ 8 รูป ฉันเพล วันละ 8 รูป กำหนด 100 วัน รวมทั้งดำเนินการจัดตู้พระธรรมไปตั้งที่หน้าพระสวดพระอภิธรรม และให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการตามหน้าที่
ส่วนกรมศิลปากรได้มอบหมายให้จัดเตรียมดนตรีประโคม สำหรับใช้ในพระราชพิธีศพด้วย นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมยังได้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเจริญพระชนมายุ 7 รอบ จำนวน 200,000 เล่ม เพื่อนำไปแจกให้แก่ประชาชนที่สักการะพระศพที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง และที่ศาลากลางจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ หากจำนวนหนังสือไม่เพียงพอ ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดพิมพ์เพิ่มอีก 300,000 เล่ม

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กรรมลิขิต: 02/01/2008 - 17:09

0#17 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 17:22

ผสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายน้ำสรงพระศพ "พระพี่นางฯ"

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#18 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 17:23

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0#19 ผู้ใช้ออฟไลน์   กรรมลิขิต ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1184
 • สมัคร: 31/12/2005

ตอบ: 02/01/2008 - 17:25

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว

รูปภาพถูกใส่ลงไปแล้ว
0คำตอบต่อไป: กรรมลิขิต - GG - กรรมลิขิต - กรรมลิขิต - กรรมลิขิต - กรรมลิขิต - กรรมลิขิต - จิตเกษม - กลอง - น้องหญิง - ปีศาจขาว - ตันหยง - สาวิกา - bee - wowfon - oratch - ปาลิ - benyapa - sombydee - explorer - ศิราภรณ์ อภิรัฐ - อัปปมัญญา - คุณบี - เพียงดาวพราวฟ้า - กรรมลิขิต - มุ่งเต็มใจ - อบ - lovesong - กรรมลิขิต - มุ่งเต็มใจ - กรรมลิขิต -
 • (3 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • 3
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ