ลานธรรมเสวนา: เรื่อง การใช้งานกระดานธรรมทาน - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

เรื่อง การใช้งานกระดานธรรมทาน ประกาศลานธรรมเสวนา ๖/๒๕๕๓

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 09/12/2006 - 02:12

ประกาศลานธรรม ฉบับที่ ลธ.๓/๒๕๔๙
แก้ไขครั้งแรก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒

เรื่อง การใช้งานกระดานธรรมทาน

เรียน สมาชิกทุกท่าน

เนื่องด้วยในปัจจุบันนี้ จำนวนกระทู้ต่างๆ ในกระดานสมาชิกสัมพันธ์ เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้กระทู้แจ้งข่าวสาร ตลอดจนงานบุญต่างๆ ตกไปอย่างรวดเร็ว ประกอบกับความหลากหลายในเรื่องราวที่นำมารวมกันนั้น ทำให้การสืบค้นเป็นไปได้อย่างยากลำบากใช้เวลามาก

คณะผู้ดูแลระบบจึงมีมติเห็นชอบร่วมกันที่จะทำการเปิดกระดานแห่งใหม่ คือกระดานธรรมทาน เพื่อเป็นการรองรับและอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่าน ในส่วนของสมาชิกใหม่ก็จะสามารถเลือกศึกษาค้นคว้าได้ตรงความประสงค์ตามลำดับ

พร้อมกันนี้เพื่อนสมาชิกลานธรรมทั้งมวลจะได้มีโอกาสเล็งเห็นถึงตัวอย่างอันงดงามของท่านผู้มีเมตตาจิต เสียสละกำลังทรัพย์ เวลา แรงงาน พากเพียรทุ่มเท เขียนซีดีธรรมะและพิมพ์หนังสือธรรมะ เผยแผ่เป็นธรรมทาน ปรากฎเด่นชัดขึ้น น้อมจิตให้เจริญรอยตามแบบอย่างที่ได้เห็น เป็นการเจริญศรัทธาอย่างสูงในพระพุทธศาสนาตามคำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า

สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ
การให้ธรรม ชนะการให้ทั้งปวง

โดยสรุป วัตถุประสงค์ในการใช้งานของกระดานใหม่ ได้แก่

๑. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการแจกจ่ายสื่อธรรมทุกประเภท อาทิ CD ธรรมะ หนังสือธรรมะ

๒. เพื่อเผยแผ่ บทความธรรมะ เทศนาธรรม เพื่อเป็นธรรมทาน

สื่อธรรมะที่นำมาแจกจ่ายเป็นธรรมทานจะต้องดำเนินการโดยถูกกฎหมาย หากเป็นสื่อธรรมะที่มีลิขสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็น หนังสือ CD DVD ไฟล์เสียง คลิปวีดีโอ สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ หรือ บทความใดๆ จะต้องรับได้การอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ให้แจกเป็นธรรมทานแล้วเท่านั้น

ขอให้ผู้แจกสื่อธรรมะรับทราบว่า ลานธรรมเสวนาไม่สนับสนุนการแจกสื่อธรรมะ (ทุกประเภท) ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ เมื่อนำสื่อธรรมะที่มีลิขสิทธิ์มาแจก จึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นหากมีปัญหาทางด้านกฏหมาย ทางเว็บจะไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น ผู้แจกจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตัวเอง

เมื่อมีสมาชิกตั้งกระทู้ในกระดานธรรมทานของลานธรรมเสวนา ทุกกระทู้จะขึ้นเองโดยอัตโนมัติ ไม่ได้ผ่านการคัดกรองของผู้ดูแลระบบก่อน จึงเป็นหน้าที่ของสมาชิกที่จะต้องพิจารณาด้วยตนเองว่าสื่อธรรมะนั้นถูกต้องตามกฏหมายหรือไม่ หรือแจ้งให้ผู้ดูแลทราบเมื่อพบกระทู้ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์

หากเจ้าของลิขสิทธิ์ท่านใด พบว่ามีการแจกจ่ายสื่อธรรมะของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต ขอให้ท่านแจ้งผู้ดูแลลานธรรมโดยทันที ผู้ดูแลลานธรรมจะได้ระงับกระทู้การแจกจ่ายสื่อธรรมะที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์ ของท่านทันที


อนึ่ง ลานธรรมเสวนา ได้ถือกำเนิดขึ้นเพื่อจุดประสงค์หลักในการเป็นแหล่งรวมรวมข้อมูลเพื่อการค้นคว้าศึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ขัดเกลาและพัฒนาตนร่วมกันของผู้ประพฤติปฎิบัติธรรมตามตามพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงมีข้อตกลงและกติกาในการใช้งานกระดานธรรมทาน ดังต่อไปนี้

1. โปรดงดเว้นการเผยแผ่สื่อธรรมะที่ขัดต่อประกาศลานธรรมทุกฉบับ หรือสื่อธรรมะที่เน้นเรื่องราวของอิทธิ์ปาฏิหารย์อันหาข้อพิสูจน์ได้ยาก

2. บทความธรรมะ ตลอดจนสื่อธรรมใด ทุกชนิดที่สมาชิกได้นำเผยแพร่ ถ้าคณะผู้ดูแลระบบได้พิจารณาแล้ว หรือได้รับการร้องเรียนจากเพื่อนสมาชิก เล็งเห็นถึงความไม่เหมาะสม ไม่บังควรของเนื้อความ อาทิ
o มีถ้อยคำอันไม่สุภาพ หมิ่นประมาทบุคคลอื่น หรือ พาดพิงถึงสถาบันอันควรเคารพ

o มีลักษณะอันจะทำให้เกิดชนวนความขัดแย้งทางด้านสังคมจารีตประเพณีและการเมืองการปกครอง

o มีลักษณะยั่วยุ ให้เกิดความแตกแยกสามัคคี หรือเกิดการบาดหมางทะเลาะวิวาท

o ก่อให้เกิดความตื่นตะหนก ตกใจ สับสน หรือทำลายขวัญและกำลังใจต่อเพื่อนสมาชิก

o มีเนื้อหาที่ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ประเทืองปัญญา หรือ เป็นข้อมูลเท็จ

o มีเนื้อหาบิดเบือนหรือไม่เกื้อกูลพระธรรมวินัยในพระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาท หรือ ไม่ใช่คำสอนทางพระพุทธศาสนา

คณะผู้ดูแลระบบขอสงวนสิทธิ ทำการระงับการเผยแพร่สื่อธรรมนั้นทันที
โดยจะทำการปิดกระทู้ หรือลบกระทู้ และพิจารณาปรับสถานะภาพของสมาชิกท่านนั้นตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี

อนึ่งสื่อธรรมะทุกชนิด ผู้เผยแผ่ จะต้องทำการตัดสินใจคัดเลือกโดยตนเอง ไม่เป็นการละเมิดผู้มีสิทธิเป็นเจ้าของ ลานธรรมเสวนาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและร่วมรับผิดชอบในเรื่องทางกฏหมายใดๆ ทั้งสิ้น

3. ไม่อนุญาตให้ทำการโฆษณาสินค้าในกระดาน ถ้าพบข้อความใดมีลักษณะดังกล่าว ผู้ดูแลสามารถดำเนินการลบทิ้งทันทีโดยไม่ต้องแจ้งแก่เจ้าของกระทู้

4. กระทู้จะต้องระบุสื่อธรรมที่เผยแผ่อย่างชัดเจน เพื่อสามารถตรวจทานค้นคว้าศึกษาเพิ่มเติม เช่น เป็นหนังสือ หรือ cd ของผู้แต่ง ผู้แสดงธรรมท่านใด ในกรณีที่ไม่ระบุอย่างชัดเจน ผู้ดูแลระบบจะดำเนินการระงับการเผยแผ่สื่อธรรมนั้น

5. เจ้าของกระทู้สามารถทำการตั้งกระทู้ และปิดกระทู้ได้โดยตนเอง โดยใช้ ปุ่ม ปิดกระทู้ ซึ่งอยู่ล่างสุดใต้กล่องโพสข้อความทางด้านซ้ายมือ


คณะผู้ดูแลลานธรรมฯ ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่ช่วยกันเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาให้กระจายกว้างออกไปยังประโยชน์แก่หมู่ชนจำนวนมากทั้งหลาย

จึงแจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ลานธรรมเสวนา

การโพสต์นี้ได้ถูกแก้ไขโดย กอบ: 28/09/2009 - 08:19

0


หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   ผู้ดูแลลานธรรม ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: ผู้ดูแลลานธรรม
 • ตอบ: 69
 • สมัคร: 22/01/2004

ตอบ: 03/10/2010 - 09:13

ผู้ดูแลประกาศยกเลิกฉบับเดิม ประกาศลานธรรม ฉบับที่ ลธ.๓/๒๕๔๙
แก้ไขครั้งแรก วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๒


ขอให้สมาชิกอ่านและปฏิบัติตาม การใช้งานกระดานธรรมทาน ประกาศลานธรรมเสวนา ๖/๒๕๕๓

ซึ่งมีผลใช้ตั้งแต่วันประกาศ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เป็นต้นไป
0คำตอบต่อไป: ไม่มี
หน้า 1 จาก 1
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ