ลานธรรมเสวนา: พระพุทธเจ้า มีกี่พระองค์ - ลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

พระพุทธเจ้า มีกี่พระองค์

#0 ผู้ใช้ออฟไลน์   พุทธ บาท ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 107
 • สมัคร: 05/05/2004

ตอบ: 26/10/2004 - 23:21

เท่าที่ผมรู้มา พระพุทธเจ้ามีทั้งหมด ๒๘ พระองค์ มีพระนามว่าตัณหังกรเป็นอาทิพระมุนีทั้งหมดนั้น.

แต่ผมได้ยินมาว่า ที่ท่านว่า ๒๘ พระองค์นี้ เป็นองค์ที่พระผู้มีพระภาคท่านตรัสกล่าวถึงไว้เท่านั้น มิได้หมายความว่ามีเพียงแท่านี้ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกมานับไม่ถ้วนแล้ว. อยากจะขอความคิดเห็น ผู้รู้ถ้าทราบคำตอบกรุณาไขข้อสงสัยให้ด้วยนะครับ.^^
0


 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

การตอบอื่นๆต่อกระทู้นี้#1 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปฏิสัมภิทาญาณ ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 23
 • สมัคร: 14/09/2004

ตอบ: 27/10/2004 - 09:09

ไม่มีประมาณครับ ตราบใดที่อริยสัจยังคงปรากฏอยู่(ข้อสำคัญคือทุกข์ เพราะเป็นตัวกระตุ่นให้ต้องทำความเข้าใจข้ออื่น ๆ ตามมา) ไตรลักษณ์ยังคงแสดงตัวอยู่ ตราบนั้นไม่สิ้นพระพุทธเจ้าครับ
0#2 ผู้ใช้ออฟไลน์   เฉลิมศักดิ์ ไอคอน

 • ตอบ 6000+
 • PipPipPipPipPipPipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 6244
 • สมัคร: 26/01/2004

ตอบ: 27/10/2004 - 12:27

อ้างอิง
แต่ผมได้ยินมาว่า ที่ท่านว่า ๒๘ พระองค์นี้ เป็นองค์ที่พระผู้มีพระภาคท่านตรัสกล่าวถึงไว้เท่านั้น มิได้หมายความว่ามีเพียงแท่านี้ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ยังมีอีกมานับไม่ถ้วน


เคยได้ยินมาว่า มากยิ่งกว่าเม็ดทรายในมหาสมุทร ครับ


กัปป์นี้ เรียกว่า ภัททกัปป์ ได้แก่มหากัปป์ที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้น ๕ พระองค์

1.พระกกุสันธพุทธเจ้า
2.พระโกนาคมพุทธเจ้า
3.พระกัสสปพุทธเจ้า
4.พระศรีศากยมุนีโคตมพุทธเจ้า
5.พระศรีอาริยเมตตไตรยพุทธเจ้า
-----------------------------------------------------

กัปป์ที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเรียกว่า สุญญกัปป์

-----------------------------------------------------

ศึกษาการสั่งสมพระบารมี ๓๐ ทัศ ได้จากเวปนี้ครับ

http://www.bodhisattva.name/index.html

---------------------------------------------------------
ศึกษาการสั่งสมพระบารมีของพระบรมโพธิสัตว์ ที่ได้รับการพยากรณ์แล้ว จาก คัมภีร์พระอนาคตวงศ์

http://www.84000.org/anakot/index.html
------------------------------------------------

ดูก่อนสำแดงสารีบุตร ครั้นเมื่อพระบรมโพธิสัตว์ศรีอาริยเมตไตรยเจ้าได้ตรัสเป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว จึงมีพระองค์สูงได้ ๘๘ ศอก ด้วยผลทานที่เด็ดพระเศียรกระทำสักการบูชาพระสัทธรรม พระองค์ทรงพระรัศมีสิ้นทั้งกลางวันกลางคืนมิได้ขาดนั้น ด้วยผลอานิสงส์ที่พระองค์ทรงอุตสาหไปในมรรคาหนทาง ปรารถนาจะพบเห็นสมเด็จพระพุทธเจ้าจนพระโลหิตไหลออกจากพระบาท และพระชงฆ์ พระหัตถ์ พระอุระของพระองค์เมื่อเป็นบรมสังขจักรนั้นฯ อนึ่ง พระพุทธรัศมีของพระองค์แผ่ซ่านตลอดไปเบื้องบนจนถึงพรหมโลก เบื้องต่ำตลอดลงไปจนถึงมหาอเวจีนรก ด้วยผลอานิสงส์ที่พระองค์เด็ดพระเศียรออกกระทำสักการบูชาพระสัทธรรมโลหิตไหลออกจากพระเศียร อนึ่ง ในพระศาสนาพระศรีอาริยเมตไตรยเจ้า บังเกิดมีไม้กัลปพฤกษ์นึกได้สำเร็จความปรารถนานั้น ด้วยผลอานิสงส์ที่พระองค์เสด็จไปตามมรรคหนทาง จะใคร่พบองค์สมเด็จพระพุทธเจ้า ถ้วนถึง ๗ วันเป็นกำหนด จึงได้ประสพพบปะฯ

ดูก่อนสำแดงสารีบุตร ผู้เป็นพระยาธรรมของพระตถาคต ฝูงคนทั้งหลายที่มิได้เห็นรูปกายของพระตถาคตนี้ แล้วได้กระทำทานรักษาศีลจำเริญเมตตาภาวนาด้วยเดชะผลานิสงส์ ฝูงคนทั้งหลายเหล่านั้นจักได้บังเกิดทันพระพุทธศาสนา องค์สมเด็จพระศรีอาริยะเมตไตรย อันจะมาบังเกิดเป็นพระสัพพัญญูสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตฯ


------------------------------------------------------
0#3 ผู้ใช้ออฟไลน์   ปฏิบัติธรรม ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 128
 • สมัคร: 25/01/2004

ตอบ: 27/10/2004 - 16:28

ธรรมสวัสดีครับ
ด้วยภูมิรู้ภูมิธรรมของผมเองไม่สามารถที่จะตอบคำถามข้อนี้ได้ครับ แต่ครูบาอาจารย์ท่านไปเห็นไปรู้มาท่านก็บอกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นมาแล้วผ่านไปมากกว่า"เม็ดทรายในท้องพระมหาสมุทรทั้งสี่"ครับ
0#4 41

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 27/10/2004 - 18:02

ข้อสังเกตุ เรื่อง พระพุทธเจ้า มีกี่พระองค์

พระพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ ก่อนตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ทรงอาศัย อริยมรรคมีองค์ ๘ เป็น ทางดำเนินให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อริยสัจ เหมือนกันทุกๆ พระองค์
พระพุทธเจ้า ทุกๆ พระองค์ ทรงตรัสรู้อริยสัจ ๔ เหมือนกัน ทุกๆ พระองค์

ดังนั้น ไม่ว่า ใครจะกำหนด พระพุทธเจ้า มากมายจนนับไม่ถ้วน เพียงใด

เวลานี้ เราทุกคนในโลกใบนี้ นังย้อนหลังไป 2547 + 45 ปี และ ตราบอนาคต ที่ นิกายเถรวาท สืบรักษา "ธรรม วินัย" ที่บัญญัติไว้ดีแล้ว
บุคคลในโลก โชคดี คือ ได้ร่วมสมัย กับ พระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นี้

จึงไม่ควรประมาท
ตามที่ตรัสว่า
(๑) ถ้ามัวรอให้รู้เรื่องที่ไม่จำเป็นเสียก่อน ก็ตายเปล่า (ม. ม ๑๓/๑๔๗, ๑๕๑/๑๔๙-๑๕๐, ๑๕๒)
(๒) อย่าคิดเรื่องโลก แต่จงคิดเรื่องอริยสัจ
(๓) เจริญสมาธิเถิด จักรู้จักอริยสัจ ตามที่เป็นจริง
0#5 ผู้ใช้ออฟไลน์   Thaina ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 3
 • สมัคร: 23/10/2004

ตอบ: 27/10/2004 - 18:29

อืม......เป็นไปได้ว่าอธิบายด้วยหลักวิทยาศาสตร์ได้
ว่า จักรวาลของเรานั้น เคยดับลงและเกิดขึ้นมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วน นั่นคือ Big Bang นั่นเอง ซึ่งแต่ครั้งนั้น ย่อมมีการก่อเกิดชีวิต และค่อยๆกลายเป็นสิ่งมีชีวิต และกลายเป็นสัตว์ประเสริฐขึ้น และเป็นเช่นนั้น พระพุทธเจ้าย่อมได้เกิดมาและนิพพานไป จนกระทั่งการดับของจักรวาลเกิดขึ้นอีก ซึ่้ง เราไม่อาจนับมันได้ว่ามีกี่ครั้งมาแล้ว นั่นคือเป็นจำนวนอันเป็นอนันต์
พระพุทธเจ้าจึงเคยมีมาแล้ว และต่อไปก็จะมี ต่อๆไปก็จะมี เมื่อมีสัตว์ประเสริฐเกิดขึ้นและจำต้องรับการชี้ทางนั่นเอง
0#6 cilindion

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 27/10/2004 - 19:26

สาธุ สาธุ อนุโมทนามิ ครับคุณเฉลิมศักดิ์ และผู้ทรงปิฎกทุกท่านที่ตั้งใจตอบปัญหาธรรมครับ
0#7 41

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 28/10/2004 - 22:07

ทำไม จึงมอง ไกล แบบเดียว ละครับ

ทำไมจะเป็นไปไม่ได้ว่า
ก่อน ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นี้ หรือคือ เจ้าชายสิทธัตถะ จะอุบัตินั้น
ย้อนไปแค่ ๕๐๐๐ ปี
โลกก็มี พระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาแล้ว
ที่ไม่ได้ อุบัติขึ้นที่ ชมพูทวีปหรืออินเดีย
และ ระหว่างนั้น ก็มี พระปัจเจกพุทธเจ้า มี อนุพุทธะสาวก มีอริยบุคคล มากมาย มาแล้ว

ธรรมทั้งปวง ไม่ควรยึดมั่น ถือมั่น
ดังนั้น อย่าฝังความคิดความเชื่อว่า
ตั้งแต่ บิ๊กแบงมา มี พระสัมมาสัมพุทธะเจ้า เพียงพระองค์เดียว

ที่สำคัญ เวลานี้ ยุคนี้ มีโอกาศได้ศึกษา พระพุทธวจนะของพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าพระองค์นี้
ตามที่ เถรวาท รักษาสืบต่อๆ มา
ดังนั้น
อย่า อกตัญญูต่อ พระพุทธวจนะของพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าพระองค์นี้ (ไม่ได้กล่าวหาใครนะครับ)
โชคดีมากแล้ว ก็อย่าได้ ไม่กินทั้งเกลือ ไม่กินทั้งด่าง
0#8 ผู้ใช้ออฟไลน์   รณจักร ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 10
 • สมัคร: 11/02/2004

ตอบ: 29/10/2004 - 18:02

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก ถึงพระพุทธเจ้าในอดีตไม่ได้มีแค่ 28 พระองค์เท่านั้น

28 พระองค์นั้น คือจำนวนพระพุทธเจ้านับตั้งแต่กัปป์ที่พระพุทธเจ้าในสมัยของเรา (พระโคดมพุทธเจ้า) ได้รับพุทธพยากรณ์ครั้งแรกครับ

ประกอบด้วย
๑. ทีปังกรพุทธวงศ์
๒. โกณฑัญญพุทธวงศ์
๓. มังคลพุทธวงศ์
๔. สุมนพุทธวงศ์
๕. เรวตพุทธวงศ์
๖. โสภิตพุทธวงศ์
๗. อโนมทัสสีพุทธวงศ์
๘. ปทุมพุทธวงศ์
๙. นารทพุทธวงศ์
๑๐. ปทุมุตรพุทธวงศ์
๑๑. สุเมธพุทธวงศ์
๑๒. สุชาตพุทธวงศ์
๑๓. ปิยทัสสีพุทธวงศ์
๑๔. อัตถทัสสีพุทธวงศ์
๑๕. ธรรมทัสสีพุทธวงศ์
๑๖. สิทธัตถพุทธวงศ์
๑๗. ติสสพุทธวงศ์
๑๘. ปุสสพุทธวงศ์
๑๙. วิปัสสีพุทธวงศ์
๒๐. สิขีพุทธวงศ์
๒๑. เวสสภูพุทธวงศ์
๒๒. กุกกุสันธพุทธวงศ์
๒๓. โกนาคมนพุทธวงศ์
๒๔. กัสสปพุทธวงศ์
๒๕. โคตมพุทธวงศ์

ส่วนอีก 3 พระองค์ คือ ตัณหังกรพุทธวศ์ เมธังกรพุทธวงศ์ และ สรณังกรพุทธวงศ์ นั้นอุบัติขึ้นในกัปป์เดียวกับ ทีปังกรพุทธวงศ์ ซึ่งพระทีปังกรพุทธเจ้านี่แหละที่เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่ประทานพุทธทำนายแก่พระพุทธเจ้าในสมัยของเราครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ที่มีนามว่า สุเมธดาบส ว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า ในอีก 4 อสงไขย กับอีก 1 แสนกัปป์ ต่อมา (ในกัปป์พระทีปังกรพุทธเจ้ามี พระพุทธเจ้าทั้งหมด 4 พระองค์เท่านั้น ซึ่งพระทีปังกรเป็นองค์สุดท้ายในกัปป์นั้น)

(อ้างอิงจาก พระไตรปิฎกเล่มที่ 33 พระสุตตันตปิฎกเล่ม 25 ขุททกนิกาย อปทาน ภาค ๒ -พุทธวังสะ-จริยาปิฎก ขุททกนิกาย พุทธวงศ์)


ส่วนพระพุทธเจ้านอกเหนือจาก 28 พระองค์ที่มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎก ก็เช่น
ในพุทธาปทานชื่อปุพพกรรมปิโลติที่ ๑๐ (๓๙๐)ว่าด้วยบุพจริยาของพระองค์เอง
ที่อ้างถึงบุพพกรรมพระพุทธเจ้าในสมัยพวกเราได้เคยทำเอาไว้ในการก่อน ก็จะมีการอ้างถึงพระพุทธเจ้า 2 พระองค์ได้แก่

- พระสัพพาภิภูพุทธเจ้า
ในภพหลังสุดนี้ เราได้คำกล่าวตู่เพราะเหตุแห่งนางสุนทริกา เพราะการกล่าวตู่พระเถระนามว่านันทะ สาวกของพระพุทธเจ้า ผู้ครอบงำอันตรายทั้งปวง*
(*ในพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของอาจารย์สุชีพฯ ใช้พระนามจริงๆ ว่าพระสัพพาภิภูพุทธเจ้า ก็เหมือนกับ อ้างถึงพระทีปังกรพุทธเจ้า จะพูดว่า พระทีปังกรพุทธเจ้าก็ได้ หรือ จะใช้พระนามที่แปลความหมายได้ว่า พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นประทีปแห่งประชากรทั้งปวง ก็ได้ )

- พระผุสสพุทธเจ้า
เราได้บริภาษพระสาวกทั้งหลาย ในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่าผุสสะ ว่าท่านทั้งหลายจงเคี้ยว จงกินแต่ข้าวแดง แต่อย่ากินข้าวสาลีเลย ด้วยวิบากแห่งกรรมนั้น เราอันพราหมณ์นิมนต์แล้ว อยู่ ในเมืองเวรัญชา บริโภคข้าวแดงตลอด ๓ เดือน

(http://84000.org/tipitaka/pitaka_item/v.php?B=32&A=7849&Z=7925&pagebreak=0)

นั้นหมายความว่าพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ไม่ได้มีแค่ 28 พระองค์เท่านั้น แต่มีไม่ต่ำกว่า 30 พระองค์ถ้าหากนับในพระสูตรอื่นนอกจาก พุทธวงศ์ด้วย
(พระสูตรอื่นผมยังหาไม่พบว่ามีกล่าวถึงพระพุทธเจ้าที่นอกเหนือจาก 30 พระองค์นี้หรือไม่)


แต่จริงๆ แล้ว พระพุทธเจ้านั้น มีจำนวนมากมายไม่มีที่สิ้นสุดครับ ไม่มีพระพุทธเจ้าองค์แรก และองค์สุดท้าย

ทั้งนี้เพราะว่า สังสารวัฏฏ์นั้นไม่ปรากฏเบื้องต้นและและเบื้องปลาย (ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเอง)
และตราบใดที่ยังมีการเวียนว่ายตายเกิดอันเป็นวังวนแห่งทุกข์ ก็จะมีผู้ที่พยายามหาหนทางที่จะออกไปจากวังวนแห่งทุกข์ อยู่เสมอ และผู้ที่ทำได้สำเร็จได้เป็นคนแรกในยุคที่ไม่เคยมีใครรู้จักทางนั้นมาก่อน ผู้นั้นก็คือพระพุทธเจ้านั้นเอง
0#9 Mee

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 14/11/2004 - 16:05

Sathu, Anu mothana krub.
Thank you very much for every comments. ^^ :09: :06:
0#10 ผู้ใช้ออฟไลน์   พุทธ บาท ไอคอน

 • ตอบ 100+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมทั่วไป
 • ตอบ: 107
 • สมัคร: 05/05/2004

ตอบ: 26/11/2004 - 23:37

สาธุ สาธุ อนุโมทนา.
ขอบพระคุณสำหรับความเห็นทุกๆความคิดเห็นนะครับ. ^^
0#11 ผู้ใช้ออฟไลน์   มารสะท้าน ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 55
 • สมัคร: 09/12/2004

ตอบ: 10/12/2004 - 21:49

จริงทีเดียวครับ พระพุทธเจ้านั้นมีไม่สามารถจะนับจำนวนได้เลย แต่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าพระองค์แรกจะมีพระนามว่า พระสิขีนะครับ หรือที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าสิกขีที่1 (รู้สึกว่าจะมีพระนามว่าสิขีอยู่ 5 พระองค์แล้วนะครับ) ทรงมีพระชนมายุได้ 80000ปี
0#12 ผู้ใช้ออฟไลน์   Tigercat ไอคอน

 • ตอบ 300+
 • Pip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 386
 • สมัคร: 05/07/2004

ตอบ: 10/12/2004 - 22:35

ได้เว็บใหม่ๆ จากคุณเฉลิมศักดิ์ อีกแล้ว ขอบคุณค่า
0#13 ผู้ใช้ออฟไลน์   zen ไอคอน

 • ตอบ 2000+
 • PipPipPipPip
 • กลุ่ม: ยกเลิกการเป็นสมาชิก
 • ตอบ: 2567
 • สมัคร: 03/12/2004

ตอบ: 11/12/2004 - 00:51

ก่อนหน้านี้คงมีมาแล้วมากมายครับ หลังจากนี้ก็คงจะมีอีกมากมายครับ
ว่าแต่ว่ารู้แล้วจะเกิดประโยชน์อะไรครับ แค่ความรู้จากพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว เรายังไม่มีปัญญาศึกษาให้ครบถ้วนเลยครับ สาธู :09:
0#14 ผู้ใช้ออฟไลน์   ภพฺพาคมโน ไอคอน

 • ตอบ 1000+
 • PipPipPip
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 1503
 • สมัคร: 27/01/2004

ตอบ: 14/12/2004 - 10:39

อนุโมทนาคุณเฉลิมศักดิ์และคุณรณจักรค่ะ :09:
0#15 cilindion

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 20/12/2004 - 17:22

เอ่อ...อยากทราบข้อความของคุณมารสะท้าน ที่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์แรกมีพระนามว่าพระสิขีพุทธเจ้าอ่ะครับ เอามาจากพระสูตรไหนครับ (ขอทราบที่อยู่ของพระสูตรครับ) พอดีไม่เคยทราบมาก่อนครับ งง...ครับ
0#16 ผู้ใช้ออฟไลน์   รณจักร ไอคอน

 • ตอบไม่มาก
 • กลุ่ม: สมาชิกลานธรรมถาวร
 • ตอบ: 10
 • สมัคร: 11/02/2004

ตอบ: 22/12/2004 - 17:26

ขออนุญาตชี้แจงเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าองค์แรก นะครับ

เท่าที่ผมค้นหาจากพระไตรปิฎก ไม่มีระบุถึงพระพุทธเจ้าพระองค์แรกไว้ที่ไหนสักแห่งเลยครับ

และแน่นอนครับคำว่าสิขีพุทธวงศ์ที่ปรากฏในพระไตรปิฏกนั้นก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกครับ เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อุบัติขึ้นเมื่อ 31 กัปที่ผ่านมาแล้ว และ ก่อนหน้านั้นก็มีพระพุทธเจ้ามาแล้วนับไม่ถ้วน เช่น พระวิปัสสี,.., พระทีปังกร, พระตัณหังกร, .. ฯลฯ

ดังนั้นพระสิขีพุทธเจ้าในพระไตรปิฏกจึงไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกอย่างแน่นอน

อ่านพุทธประวัติของพระสิขีพุทธเจ้าได้จาก link ข้างล่างนี้
http://84000.org/tip...&w=สิขี


สำหรับแนวคิดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระองค์แรกนั้น เข้าใจว่าพึ่งจะมีมาเมื่อไม่นานมานี้เองครับ เพราะแม้แต่คัมภีร์ชั้นหลังเกี่ยวกับพุทธศาสนา (หลังพุทธปรินิพานนานพอสมควร) ไม่ว่าจะเป็น คัมภีร์วิสุทธิมรรค หรือ พระอนาคตวงศ์ ก็ไม่มีระบุถึงพระพุทธเจ้าองค์แรกเช่นกัน

แต่ความจริงแล้วไไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์แรกและพระองค์สุดท้าย ครับเพราะขนาดสังสารวัฏฏิยังหาที่สุดไม่ได้เลย พระพุทธเจ้าก็เช่นกันครับที่ผ่านมา และ ที่จะมา ก็ไม่มีที่สิ้นสุดเช่นกันครับ
0#17 cilindion

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 25/12/2004 - 08:52

ขอผู้ใจบึญยกพระสูตรที่เกี่ยวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธพุทธสิขี มาลงไว้ด้วยครับ เพื่อดความกระจ่างใจกับสาธุชนครับ
0#18 พระนาย

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 27/06/2005 - 18:53

พระพุทธเจ้าองค์แรกที่อุบัติขึ้นก่อนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ ใน " ปฐมมูล "

ทรงพระนามว่า


" พระติกขะคัมมะสัมมาสัมพุทธเจ้า"

ทรงบำเพ็ญพระบารมีใต้ต้นไม้ตรัสรู้ 25 ต้น ๆ ละ 200 ปี

พระองค์เป็นผู้บัญญัติ " ภาษาอักษร " ใน ภาษาบาลี และทรงพยากรณ์ตระกูลของ

พระพุทธเจ้าซึ่งตรัสรู้ต่อไป หลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว

ว่าจะมี 3 ตระกูล

คือ

1. ตระกูลพระพุทธเจ้า ประเภท " ปัญญาธิกะ"

2. ตระกูลพระพุทธเจ้า ประเภท "สัทธาธิกะ"

3. ตระกูลพระพุทธเจ้า ประเภท "วิริยาธิกะ"


ถ้าใครได้ศึกษาคัมภีร์ " ปฐมมูล" จะไม่เกิดความสงสัยเลยว่า

" พระพุทธเจ้าองค์แรก มีหรือไม่ ? "

เพราะลำดับการนับ 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 100 ....200 ... ยังมีได้

แล้ว พระพุทธเจ้าพระองค์แรกที่อุบัติขึ้นก่อนทุกพระองค์ก็ต้องมี

หมายเหตุ

ข้อมูลนี้ " ไม่ใช่มหายาน"

ข้อมูลนี้ " ไม่ใช่ สมเด็จองค์ปฐม ของ หลวงพ่อฤาษีลิงดำ"

แต่เป็นคัมภีร์ของล้านนา ชื่อ " ปฐมมูล" บันทึกเป็นภาษาบาลี เก่าแก่มากจนเจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากร ต้องเก็บรักษาไว้อย่างระมัดระวังที่สุด


พระพุทธเจ้าติกขะ ทรงใช้เสียงร้อง อะ อา ของเด็กทารก มาเป็นมูลในการบัญญัติภาษาบาลี เพราะในกาละนั้น ไม่มีภาษาอักษร มีแต่ภาษาเสียง

หอสมุดแห่งชาติ แปลคัมภีร์นี้แล้วเผยแพร่แก่ประชาชน
0#19 สองคนในร่างเดียว

 • กลุ่ม: ผู้เยี่ยมชม

ตอบ: 28/06/2005 - 23:36

พระพุทธเจ้าองค์ปฐม ที่เคยได้ยินนั้นคือองค์ไหนครับ คือองค์ปฐมของกัปป์ปัจจุบันใช่ไหมครับ
0คำตอบต่อไป: TT - พระนาย - Osiris -
 • (2 หน้า)
 • +
 • 1
 • 2
 • คุณไม่สามารถตั้งกระทู้ใหม่ได้
 • กระทู้นี้ถูกล็อค

1 ผู้ใช้กำลังอ่านกระทู้นี้
0 สมาชิก, 1 ผู้เยี่ยมชม, 0 ผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ