ลานธรรมเสวนา: ลานธรรมเสวนา -> ประวัติลานธรรมเสวนา

เข้าไปดูเนื้อหา

การประกาศ: ประวัติลานธรรมเสวนา

ผู้ใช้ออฟไลน์   เจตน์ ไอคอน

  • เจตน์
  • PipPipPip
  • กลุ่ม: ผู้ดูแลระบบ
  • ตอบ: 1035
  • สมัคร: 22/01/2004
ประวัติความเป็นมาของลานธรรมเสวนา

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๑ สมาชิกลานธรรมเสวนากลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่งได้ถือกำเนิดขึ้นมาจาก “ห้องสมุด” ในเว็บไซต์ pantip.com ซึ่งในขณะนั้นเป็นแหล่งที่ชุมนุมของผู้ที่สนใจในพระพุทธศาสนา แต่เนื่องจากในช่วงเวลานั้น ได้มีความขัดแย้งทางความคิดกันอย่างรุนแรงต่อกรณีธรรมกายส่งผลให้บรรยากาศใน “ห้องสมุด” ไม่เอื้ออำนวยต่อสมาชิกในการสนทนาธรรมะกันอย่างสงบและสันติ สมาชิกลานธรรมเสวนาจึงได้แยกตัวออกมาก่อตั้งกระดานเสวนาเฉพาะกลุ่ม โดยคุณ Robocon ได้ทดลองนำโปรแกรมเว็บบอร์ดในลักษณะเดียวกับ pantip.com ในขณะนั้นมาทดลองใช้งาน

ในระยะแรก ๆ นั้น ลานธรรมเสวนายังไม่มีชื่อเสียงเรียงนามเป็นเพียงแค่กระดานเสวนาเล็ก ๆ ซึ่งใช้สนทนาเฉพาะกลุ่มสำหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกัน แต่เนื่องด้วยคำบอกเล่าแบบปากต่อปาก ทำให้สมาชิกในเว็บบอร์ดเล็ก ๆ แห่งนั้นได้เพิ่มจำนวนมากขึ้น จนในที่สุด คุณ Morning glory และคุณทองคำขาว ได้เขียนโปรแกรมสร้างเว็บบอร์ดแห่งใหม่ โดยลานธรรมเสวนาได้ย้ายออกจากเครื่องให้บริการของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาอยู่บนเครื่องให้บริการในต่างประเทศ และใช้ชื่อโดเมนว่า www.larntum.com ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ สมาชิกลานธรรมเสวนารุ่นบุกเบิกกลุ่มนี้ได้กราบนมัสการนิมนต์หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ ซึ่งเป็นพระภิกษุสงฆ์ ครูบาอาจารย์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ (และเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) มาทำพิธีเปิดเว็บไซต์ลานธรรมเสวนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ผู้ที่ได้ร่วมงานบุญในวันนั้นทุกคนต่างได้ร่วมใจนั่งเจริญสติสัมปชัญญะต่อหน้าหลวงปู่อย่างตั้งอกตั้งใจ พระธรรมที่หลวงปู่ท่านได้เมตตาเทศนาสั่งสอนในวันนั้นมีความลึกซึ้ง เป็นธรรมที่นำไปสู่การหลุดพ้น อันผู้ปฏิบัติธรรมสมควรน้อมนำมาศึกษาและปฏิบัติ ซึ่งแม้สมาชิกบางท่านไม่สามารถมาร่วมงานเปิดเว็บไซต์ลานธรรมเสวนาด้วยก็ตาม เมื่อได้รับทราบถึงเหตุการณ์และเนื้อหาเทศนาคำสอนในวันนั้นแล้ว ก็บังเกิดความยินดี และมีปีติในพุทธธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งอยู่ในธรรมเทศนาอันมีคุณค่ายิ่งอย่างหาประมาณมิได้ในวันนั้นของหลวงปู่ด้วยเช่นกัน

ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๓ ลานธรรมเสวนาได้ย้ายจากเครื่องให้บริการในต่างประเทศ มาอยู่บนเครื่องให้บริการภายในประเทศของเครือข่าย Schoolnet โดยได้ชื่อโดเมนใหม่เป็น dharma.school.net.th
ต่อมาภายหลังที่เครือข่าย Schoolnet ได้ปิดตัวลง ในปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ ลานธรรมเสวนาได้ย้ายเครื่องให้บริการไปอยู่บนเครือข่ายสาธารณะ (Pubnet) โดยได้รับการสนับสนุนจาก NECTEC และได้ใช้ชื่อโดเมนใหม่ว่า www.larndham.net ซึ่งด้วยจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาดังกล่าว คุณสมเจตน์ซึ่งเป็นเว็บมาสเตอร์อยู่ที่ www.84000.org ในขณะนั้น จึงรับอาสาเข้ามาปรับปรุงโปรแกรมกระดานเสวนาใหม่ทั้งหมด โดยได้พัฒนาระบบลงทะเบียนสำหรับสมาชิก และปรับปรุงให้กระดานเสวนาสามารถรองรับกระดานข่าวที่หลากหลายได้

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ลานธรรมเสวนาได้ทำการย้ายเครื่องให้บริการ และเปลี่ยนชื่อโดเมนจาก http://larndham.net ไปเป็น http://larndham.org (ซึ่งเป็นชื่อโดเมนในปัจจุบัน) พร้อมกับ upgrade ระบบใหม่ เพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและเพื่อรักษาเสถียรภาพของฐานข้อมูล โดยการดำเนินการดังกล่าวได้แล้วเสร็จ และลานธรรมเสวนาได้เปิดให้สมาชิกใช้งานในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เรื่อยมา

ต่อมา ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๓ ได้เริ่มเกิดปัญหาขัดแย้งในแนวความคิดด้านนโยบายการดำเนินงานและทิศทางของเว็บไซต์ลานธรรมเสวนา และได้พบปัญหาระบบถูกก่อกวนเป็นระยะ ๆ จนกระทั่งในวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะผู้ดูแลได้พบว่ารหัสผ่านผู้ดูแลระบบ larndham.net ทั้งหมดได้ถูกเปลี่ยนแปลง และระบบถูกก่อกวนบุกรุกซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของข้อมูลในระบบฐานข้อมูล จนทำให้มีความจำเป็นต้องปิดกระดานเสวนาทั้งหมดลงชั่วคราวในทันที ซึ่งทางคณะผู้ดูแลระบบได้พยายามดำเนินการทั้งหลายที่จำเป็นเพื่อให้สามารถเปิดใช้งาน “กระดานธรรมทาน” และ “กระดานบอกบุญ” เพื่อให้สมาชิกที่ได้ตั้งกระทู้ไว้แล้วสามารถดำเนินงานบุญได้ต่อไปอย่างไม่ติดขัด แต่เห็นสมควรให้งดการตั้งกระทู้ใหม่ในทุกกระดาน คณะผู้ดูแลที่ทำหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ในช่วงเวลานั้นได้ใช้ความพยายามที่จะปรึกษาหารือร่วมกันภายในเกี่ยวกับปัญหาทั้งหลายที่เกิดขึ้น เพื่อหาข้อสรุปที่สามารถเห็นชอบร่วมกันทั้งหมดทุกคน และได้ใช้ความพยายามเป็นระยะเวลานานพอสมควร แต่ด้วยข้อจำกัดในหลาย ๆ ประการ คณะผู้ดูแลไม่สามารถหาข้อสรุปดังกล่าวร่วมกันได้ ต่อมาในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ คณะผู้ดูแลที่เข้าร่วมประชุมได้มีความเห็นร่วมกันว่า หากไม่สามารถหาข้อสรุปอันเป็นที่เห็นชอบร่วมกันได้ทั้งหมดแล้ว ย่อมไม่มีประโยชน์ที่จะดำรงคณะผู้ดูแลชุดนี้อันจะทำให้คงความขัดแย้งนี้ไว้ต่อไป เพราะผู้ดูแลทั้งหลายต่างก็ได้เสียสละทำงานร่วมกันมาในอดีต และที่สำคัญที่สุดคือ จะเสียประโยชน์แก่สมาชิกลานธรรมเสวนาทั้งมวล รวมถึงผู้เข้าลานธรรมเสวนาที่ไม่ได้เป็นสมาชิกด้วย จึงได้มีมติในที่ประชุมเห็นชอบร่วมกันว่าให้ทำการยกเลิกและสลายคณะผู้ดูแลชุดนี้ และได้มอบหมายให้คุณสมเจตน์ ซึ่งดำรงตำแหน่ง เว็บมาสเตอร์และเป็นผู้จดทะเบียนโดเมน http://larndham.org ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมาย เป็นผู้มีอำนาจเต็มในการเลือกบริหารจัดการเว็บไซต์ลานธรรมเสวนาต่อไปได้ทั้งหมดตามแต่ที่จะเห็นสมควร โดยในระยะต่อมาคุณสมเจตน์ได้ดำเนินการเปิดเว็บไซต์ใหม่ในชื่อเดิม คือลานธรรมเสวนา พร้อมด้วยคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลมาช่วยดำเนินงานในด้านต่าง ๆ และดูแลกระดานต่าง ๆ ของเว็บไซต์ลานธรรมเสวนาใหม่ต่อไป

นอกจากนี้เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๓ ในขณะที่ลานธรรมเสวนาอยู่ในระหว่างปรับปรุงโครงสร้างใหม่ มีสมาชิกหลายท่านแจ้งมาว่าผู้ที่เข้า larndham.net จะถูก redirect โดยเครื่อง server ลานธรรมเก่าที่ NECTEC ไปยังเว็บอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับลานธรรมเสวนา จึงได้แจ้งไปยังเจ้าของโดเมน larndham.net เพื่อให้ตรวจสอบ และปรับปรุงเมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๓ ให้ larndham.net ชี้ไปยัง larndham.org

เว็บไซต์แห่งใหม่ในชื่อเดิม ลานธรรมเสวนา (larndham.org) นี้ จึงได้เริ่มเปิดดำเนินการต่อมาในวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๓

อนึ่ง แม้ว่าวัตถุประสงค์ในการใช้งานลานธรรมเสวนาในปัจจุบันจะเปลี่ยนแปลงไปจากเมื่อเวลาก่อตั้งลานธรรมเสวนาในยุคแรกที่เคยใช้เพื่อเป็นกระดานเสวนาเฉพาะกลุ่มสำหรับสมาชิกที่คุ้นเคยกันเท่านั้น โดยเหตุที่จำนวนสมาชิกได้เพิ่มขึ้นอย่างมากมาย ลานธรรมเสวนาในปัจจุบันจึงได้กลายเป็นแหล่งชุมนุมนัดพบของผู้คนต่างวัยจากหลากหลายอาชีพมากมายทั้งในประเทศไทยในหลายภูมิภาค และต่างประเทศ ที่มีความสนใจในพระพุทธศาสนาและแนวการปฏิบัติธรรมตามหลักสติปัฎฐาน ๔ อย่างไรก็ดี จิตวิญญานและหลักการที่สำคัญของลานธรรมเสวนาตั้งแต่ยุคก่อตั้งที่ได้แยกกลุ่มเสวนาออกมาจาก “ห้องสมุด” จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ ก็ยังคงดำรงอยู่และไม่ได้เสื่อมคลายไปเลย กล่าวคือลานธรรมเสวนาแห่งนี้เกิดขึ้นมาเพราะความต้องการสนทนาธรรม เพื่อแบ่งปันและสร้างเสริมความรู้ทางธรรม เพื่อสร้างปัญญา เพื่อการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามทางสายเอกที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้ว และการสนทนาระหว่างสมาชิกประกอบไปด้วยความสงบและสันติ ลานธรรมเสวนามิได้มุ่งประสงค์ว่ากระดานเสวนาแห่งนี้จะต้องมีสมาชิกหรือผู้เข้าชมจำนวนมาก ๆ และมิได้ประสงค์ให้สมาชิกเข้ามาสนทนาธรรมกันด้วยความคะนอง ด้วยความไม่มีเหตุผล หรือปราศจากซึ่งความเมตตาต่อกันและต่อบุคคลอื่น ๆ แต่ประสงค์ให้เว็บไซต์แห่งนี้เป็นประโยชน์สำหรับบุคคลทั้งหลายที่สนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม ไม่ใช่เพื่อลาภสักการะ ไม่ใช่เพื่อการโอ้อวด ไม่ใช่เพื่อชื่อเสียง แต่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เพื่อมุ่งเดินตามรอยพระบาทของพระบรมศาสดาพระตถาคตเจ้า และนำตนให้พ้นจากทุกข์ภัยในสังสารวัฏอย่างแท้จริง

ผู้ดูแลลานธรรมเสวนา
กันยายน ๒๕๕๓


กระทู้อ้างอิง
1. พระธรรมเทศนาของหลวงปู่เหรียญและบรรยากาศวันขึ้นบ้านใหม่ลานธรรมเสวนา
2. ประวัติลานธรรมเสวนาเล่าโดยคุณ Rising_Sun